Aktuelno

Javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije

Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) raspisuje javni konkurs za 15 stručnih praksi u državnim organima i institucijama Republike Srbije

Pozivamo mlade profesionalce, diplomce i studente postdiplomskih studija, da se prijave za učešće u programu stručnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), u okviru projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“.

Konkurs je otvoren za motivisane mlade profesionalce koji žele da steknu iskustvo kroz praksu u državnim organima i institucijama Republike Srbije.

Opšti uslovi konkursa:

 • odlične komunikacijske veštine
 • spremnost na timski rad
 • analitičke i istraživačke veštine
 • odgovornost i preciznost u radu
 • poslovna korespondencija na srpskom jeziku
 • dobro znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru (MS Office, posebno Word i Excel, Internet)

Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva u državnim organima i institucijama Republike Srbije, Beogradska otvorena škola će mladim praktikantima  obezbediti i dodatnu obuku za meke veštine, karijerno savetovanje, novčanu nadoknadu, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Izabranim praktikantima će biti dodeljen mentor iz državne instutucije u kojoj se realizuje stručna praksa.

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave:

 • Radnu biografiju (CV)
 • Skeniranu diplomu / uverenje sa osnovih studija
 • Motivaciono pismo

Neophodnu dokumentaciju sa jasnom naznakom za koju se poziciju prijavljujete, možete poslati elektronskom poštom na adresu prakse@bos.rs najkasnije do 03.04.2013.godine u 15 časova.

Moguće je prijaviti se na više pozicija slanjem posebne prijave za svaku od pozicija za koju želite da se prijavite.

Šestomesečnu plaćenu praksu u periodu od aprila do oktobra je moguće obavljati na sledećim pozicijama:

1.

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost

Pozicija

Saradnik za pripremu Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP)

Osnovne dužnosti

 • priprema izveštaja i analiza politika razvoja MSP
 • tehničko-administrativna podrška izradi nove strategije razvoja MSP
 • podrška ostalim aktivnostima Sektora

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih, ekonomskih, političkih ili organizacionih nauka
 • poznavanje oblasti kompanijskog/privrednog prava
 • poznavanje propisa koji se odnose na poslovanje MSP

 

2.

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za razvoj preduzetništva i konkurentnost

Pozicija

Saradnik za podršku unapređenju poslovnog okruženja zanatstva i zadruga

Osnovne dužnosti

 • podrška unapređenju poslovnog okruženja za MSP, zanatlije i zadruge

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih nauka
 • poznavanje oblasti kompanijskog/privrednog prava
 • poznavanje propisa koji se odnose na poslovno okruženje

 

3. i 4.

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za finansijski sistem

Pozicija

Saradnik u Sektoru za finansijski sistem (2 pozicije)

Osnovne dužnosti

 • uporedno-pravni pregled regulativa iz oblasti finansijskog sistema sa normativnom praksom u zemljama regiona i EU
 • učešće u izradi ili reviziji propisa u oblasti finansijskog sistema
 • učešće u redakturi prevoda zakonodavnih rešenja i direktiva sa engleskog jezika
 • podrška prilikom pripreme tabela usklađenosti domaćih regulativa sa EU
 • logistička i administrativna podrška radu interresornih radnih grupa za izradu Zakona o faktoringu, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o investicionim fondovima
 • učešće u izradi mišljenja Ministarstva o odredbama zakona iz nadležnosti Sektora

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih nauka
 • poznavanje zakonodavnog rečnika i procesa Evropskih integracija

 

5.

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Sektor budžeta, Grupa za ocenu kapitalnih projekata

Pozicija

Saradnik za ocenu kapitalnih investicija

Osnovne dužnosti

 • izrada uporednih pregleda metodologija za ocenu kapitalnih investicija
 • istraživanje i analiza zakonskih rešenja u oblasti kapitalnih investicija iz zemalja regiona i direktiva EU

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih ili ekonomskih nauka
 • organizacione veštine

 

6.

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Sektor budžeta

Pozicija

Saradnik za organizaciju obuka

Osnovne dužnosti

 • regrutacija i komunikacija sa polaznicima obuka, kao i sa predavačima i organizatorima
 • izveštavanje i evaluacija obuka

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija organizacionih ili srodnih nauka
 • iskustvo u organizaciji seminara i obuka

 

7.

 

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Pozicija

Saradnik za makroekonomske projekcije

Osnovne dužnosti

 • pomoć pri izradi makroekonomskih projekcija

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija ekonomskih nauka
 • sistematičnost u radu

 

8.

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Uprava za javni dug

Pozicija

Finansijski analitičar

Osnovne dužnosti

 • priprema predloga za evidenciju i analizu kreditnog zaduženja lokalne samouprave
 • priprema predloga finansijsko-računovodstvenih izveštaja

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija ekonomskih nauka
 • poznavanje tržišta kapitala i karakteristika dužničkih hartija od vrednosti
 • poznavanje Zakona o javnom dugu i Zakona o budžetskom sistemu
 • sistematičnost u radu

 

9.

Institucija

Ministarstvo finansija i privrede, Uprava za javni dug

Pozicija

Pravni analitičar

Osnovne dužnosti

 • priprema predloga pravnih mišljenja za državne organe, predloga odluka o emisiji državnih hartija od vrednosti i raznih dopisa
 • priprema dokumentacije za hedžing
 • podrška unapređenju tržišta državnih hartija od vrednosti

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih nauka
 • poznavanje osnovnih karakteristika dužničkih hartija od vrednosti
 • poznavanje Zakona o javnom dugu i Zakona o budžetskom sistemu

 

10.

Institucija

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za rad, Odsek za unapređenje rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu

Pozicija

Saradnik u oblasti radnog prava

Osnovne dužnosti

 • analiza direktiva EU u oblasti rada i međunarodnih standarda, konvencija, preporuka MOR-a, OUN-a, i drugih
 • pomoć prilikom priprema tabela usklađenosti domaćih propisa sa međunarodnim standardima
 • analiza uporednog zakonodavstva u oblasti rada
 • logistička i administrativna podrška radu Odseka

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih nauka
 • dobro poznavanje oblasti radnog prava

 

11.

Institucija

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za rad, Odsek za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade

Pozicija

Saradnik u Odseku za socijalni dijalog, kolektivno pregovaranje i zarade

Osnovne dužnosti

 • priprema predloga rešenja i zaključaka u pravnim postupcima upisa u registar sindikata, udruženja poslodavaca, socijalno-ekonomskih saveta i kolektivnih ugovora
 • priprema predloga odluka po žalbama na rešenja Fonda solidarnosti
 • priprema predloga odgovora na tužbe protiv rešenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike
 • kancelarijski/ tehničko-administrativni poslovi
 • analiza usaglašenosti kolektivnih ugovora sa propisima iz oblasti rada

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih nauka
 • poznavanje sudskog ili upravnog postupka

 

12.

Institucija

Skupština Republike Srbije, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

 

Pozicija

Praktikant u Odboru za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

 

Osnovne dužnosti

 • izrada analiza iz oblasti finansija
 • logistička podrška prilikom pripreme i održavanja sednica Odbora
 • praćenje rada Narodne skupštine
 • vođenje evidencije i obrada predstavki, predloga, peticija i inicijativa upućenih Odboru

 

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija ekonomskih nauka
 • poznavanje oblasti javnih finansija

 

13.

Institucija

Vlada Republike Srbije, Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa

 

Pozicija

Mlađi stručni saradnik za poslove podrške u Grupi za unapređenje kapaciteta sistema analize efekata propisa

 

Osnovne dužnosti

 • analiza izjava o analizi efekata propisa
 • formirаnje i аžurirаnje bаze podаtаkа zа potrebe grupe
 • istraživanje i analiza efekata propisa na mala i srednja preduzeća
 • logisitčka i administrativna podrška radu Grupe

 

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija ekonomskih nauka
 • poznavanje strukture državne uprave
 • poželjno je dobro poznavanje ekonomske (makroekonomske) analize, ekonomske politike, statistike i srodnih discpilina, kao i poznavanje oblasti zakonodavnog procesa, regulatorne reforme i analize efekata propisa

 

14.

Institucija

Komisija za hartije od vrednost, organizaciona jedinica Sektor za razvoj

 

Pozicija

Finansijski analitičar tržišta

 

Osnovne dužnosti

 • pružanje podrške rukovodiocu Sektora za razvoj prilikom izrade sintetičkih analiza, pripreme kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izveštaja o radu Komisije
 • izrada analiza o kretanjima na finansijskom tržištu za potrebe predsednika i članova Komisije

 

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija ekonomskih, prirodno-matematičkih ili elektrotehničkih nauka
 • poželjno je dobro poznavanje statistike, finansijske analize i matematike

 

15.

Institucija

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Sektor za normativne i upravne poslove

 

Pozicija

Saradnik za normativne poslove

 

Osnovne dužnosti

 • logističko-administrativna podrška radu Radne grupe za izradu Zakona o robnim berzama
 • istraživanje i analiza normi iz oblasti uređenja tržišta
 • Ispitivanje problemskog pitanja i priprema referata i izveštaja
 • uporedna analiza pravnih rešenja

 

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih nauka
 • poznavanje sistema državne uprave i nadležnosti pojedinih delova uprave i ministarstava
 • poznavanje dinamike i pravilnosti tržišta, kao i finansijskog prava
 • poznavanje osnova prava EU
 • poželjno je poznavanje e-Poslovanja

Za više informacija kontaktirati Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole na tel. 011 3061 341 ili elektronskom poštom na prakse@bos.rs

750
18.03.2013
EU flag Rad portala BOŠ Karijera podržava Evropska unija u okviru programa „Evropa za građane i građanke“.