Aktuelno

Muzikoterapeut

17.10.2016.

 

Većina nas voli da sluša muziku i ona je sastavni deo naše svakodnevnice. Da li ste znali da muzika ima terapijsko dejstvo i pomaže ljudima sa različitim problemima? Za mnoge od nas muzika može da bude ritam našeg života. Muzika nas asocira na neke događaje, ljude, mesta i budi u nama različite emocije.

Početke muzikoterapije srećemo u učenjima antičkih škola, biblijskim izvorima, šamanskim ritualima i teološkoj literaturi. Muzikoterapija je bila prisutna u svim kulturama, tokom čitave istorije ljudske civilizacije, sve do danas. Od samog početka, pratila je razvoj medicine i psihijatrije. Kao naučna disciplina počinje da se razvija tokom dvadesetog veka, a posebnu ekspanziju, sa tendencijom daljeg razvoja, doživljava u drugoj polovini XX veka. U svakodnevnoj primeni veoma je delotvorna u borbi protiv stresa, razvoju kreativnosti i podsticanju produktivnosti u radnom okruženju.

Muzikoterapeuti rade u kabinetima za muzikoterapiju koji se formiraju u zdravstvenim centrima i ordinacijama, u savetovalištima, u školama i obdaništima, u ustanovama socijalnog rada - domovima za decu, odrasle i stare, u zatvorima, pri crkvi, rehabilitacionim i rekreativnim centrima, u lokalnoj zajednici. U radu, muzikoterapeut primenjuje skup različitih metoda, neverbalnih i verbalnih, koje u sebe uključuju drevna i savremena znanja i veštine u upotrebi glasa, tela i instrumenata, ali i elektronske i kompjuterske tehnologije. Muzikoterapija se može odvijati u individualnoj ili grupnoj postavci. Najkreativniji grupni rad uključuje terapijske ciljeve kao što su: sloboda izražavanja, komunikacijske veštine, mentalno zdravlje i ispunjenje ličnih potencijala. Muzika kroz terapiju takođe može biti kombinovana sa ostalim umetničkim formama (kao što su drama, ples, slikanje i sl.).

Muzikoterapija je jedna od najnovijih metoda lečenja koja se praktikuje i na Institutu za psihoterapiju Kliničkog centra u Beogradu. Postoje dve velike oblasti muzikoterapije:

  • receptivna muzikoterapija - u kojoj subjekat sluša odabrani muzički komad koji mu pomaže da postigne željeni psihološki efekat i
  • aktivna muzikoterapija - gde terapeut i pacijent komuniciraju glasom ili instrumentom i ostvaruju komunikaciju kada je verbalna komunikacija otežana ili potpuno onemogućena.

Kako da postanete muzikoterapeut? J Ovo je multidisciplinarna nauka i zahteva da povežete znanja iz različitih oblasti. Pre svega važno je da volite muziku, ali i da vas veoma interesuju oblasti kao što su medicina, psihijatrija i psihologija. Da biste i formalno postali muzikoterapeut potrebno je da završite dodatnu edukaciju koja traje 4 godine i sastoji se i iz teorijske i praktične nastave. Kao uslov za edukaciju važno je da ste diplomac ili student završne godine fakulteta društveno – humanističkog usmerenja ili Fakulteta muzičke umetnosti.

 

Izvori:

http://www.mingl.rs/rubrike/kolumne/2/2016/10/05/terapija-muzikom.html

http://www.bos.rs/srp/izdvajamo/20/2016/10/06/how-can-music-improve-your-performance--predavanje-bos-a-i-amcham-a.html

http://www.hatorum.com/dev/

http://www.onetonline.org/link/summary/29-1125.02

http://www.muzikoterapija.rs/