Aktuelno

Energetski menadžer/ka

11.05.2017.
1881

Unapređenje energetske efikasnosti jedan od važnih elemenata energetske politike Srbije, koji treba da doprinese sigurnosti snabdevanja energijom, povećanju konkurentnosti industrije, podizanju standarda, smanjenju uvozne zavisnosti i smanjenju negativnih efekata na životnu sredinu. Srbija u proseku ima dva-tri puta veći energetsku potrošnju od zemalja Evropske unije. To znači da se utroši dva-tri puta više energije za proizvodnju istog proizvoda što utiče i na njegovo dodatno poskupljenje. Kako bi se regulisala potrošnja energije javila se potreba za novim zanimanjem - energetski menadžer/ka.

 

Energetski menadžeri imaju ključnu ulogu u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i njihove obaveze su sledeće:

  • da prikupljaju i analiziraju podatke o načinu korišćenja energije obveznika sistema;
  • da pripreme programe i planove energetske efikasnosti; 
  • da predlažu mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuju u njihovoj realizaciji; 
  • da pripreme godišnje izveštaje o ostvarivanju ciljeva sadržanih u programu i planu energetske efikasnosti; 
  • da preduzimaju i druge aktivnosti i mere koje doprinose uštedama energije i unapređenju sistema energetske efikasnosti.

Energetski menadžeri su zaduženi za planiranje, praćenje i izveštavanje o efikasnom korišćenju energije u organizaciji ili ustanovi, kao i za optimalno korišćenje obnovljivih izvora energije. Oni imaju za cilj da postignu što veću ekonomsku korist za organizaciju kroz implementaciju troškovno-efektivnih mera poboljšanja energetske efikasnosti, odnosno korišćenje obnovljivih izvora energije, a da pri tom ne naruše nivo komfora, kvaliteta i kvantiteta usluga ili proizvoda. Paralelno s tim, energetski menadžeri treba da obezbede ispunjavanje svih za organizaciju relevantnih obaveza u skladu sa zakonskim propisima i nacionalnim planovima za energetiku, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

U zavisnosti od veličine i složenosti organizacije energetski menadžer/ka može da obavlja delatnost upravljanja energijom paralelno sa drugim poslovima koji su mu dodeljeni ili da mu to bude jedina delatnost. U većim organizacijama, šema upravljanja energijom, pored energetskog menadžera, može da uključi i druge zaposlene odgovorne za delatnosti upravljanja energijom u posebnim odeljenjima ili sektorima unutar organizacije, kao i odgovorne za održavanje i rad postrojenja i elektro-mašinskih sistema.

Kako biste postali energetski menadžer potrebno je da imate stečeno visoko obrazovanje prvog stepena akademskih studija u oblasti tehničko - tehnoloških nauka u obimu od 180 ESPB ili da imate stečeno visoko obrazovanje drugog stepena akademskih studija na master akademskim studijama u obrazovno - naučnim oblastima mašinstva, elektrotehnike ili tehnologije. Kako biste bili potpuno osposobljeni za zanimanje energetskog menadžera važno je i da se završite obuku u Centru za obuku energetskih menadžera pri Mašinskom fakultetu.

Beogradska otvorena škola i RES fondacija pokrenule su program podrške lokalnim samoupravama u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i unapređenju energetske efikasnosti. Više o Programu Energija, klima i životna sredina pri BOŠ- u možete videti OVDE.

Izvori:

http://eupregovori.bos.rs/progovori-o-pregovorima/uploaded/Bilten_Broj%20_26_2017.pdf

http://www.mas.bg.ac.rs/fakultet/obuke/obuka-energetskih-menadzera/start

http://pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=20451

http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/2523/nauka/2537237/prvi-srpski-energetski-menadzeri-za-industriju-.html