Aktuelno

Pedagoški/a asistent/kinja

17.08.2017.
8653

Jedna od značajnijih novina koju je doneo Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja jeste i novi prosvetno – pedagoški profil radnika u obrazovanju, reč je pedagoškom/koj asistentu/asistenkinji. Lep podatak je da Srbija prva zemlja u regionu u kojoj su pedagoški asistenti postali deo obrazovnog sistema i koji se finansiraju iz republičkog budžeta.

Pedagoški asistent je profesionalno obučen član školskog osoblja koji, u radu sa nastavnicima, decom, porodicama i zajednicom, pomaže deci iz marginalizovanih grupa da iskoriste sve prednosti obrazovanja i prevaziđu teškoće sa kojima se suočavaju tokom školovanja. Uloga pedagoškog asistenta kao novog tipa prosvetnog radnika u obrazovno-vaspitnim ustanovama se pre svega odnosi na podršku u učenju deci iz osetljivih grupa stanovništva, na rad sa decom koja dolaze iz socijalno depriviranih sredina (ruralnih sredina, sela), romskom decom i, uopšte, na rad sa decom za koju nastavni kolektiv proceni da im je potrebna obrazovna podrška kroz različite vidove individualizovanog pristupa u radu u okviru nastave. Pedagoški/a asistent/kinja učestvuje u realizaciji nastavnog procesa koji kreira i u okviru odeljenja sprovodi učitelj ili predmetni nastavnik, tako što asistira nastavniku u realizaciji nastavnih aktivnosti sprovodeći zadatke po nalogu nastavnika za određenu grupu učenika ili jednog učenika za koje je identifikovana potreba za individualizovanim pristupom u savlađivanju nastavnog gradiva. Tokom cele godine asistenti učestvuju na sastancima Školskog inkluzivnog tima, Tima za zaštitu dece od nasilja u školama i drugim školskim timovima. 

Pedagoški/ka asistent/kinja može biti osoba različitog obrazovanja. Ne postoji uslov za bavljenje ovim poslom koji se odnosi na formalno obrazovanje, obrazovna struktura pedagoških asistenata je veoma različita. Jedini uslov koji se odnosi na obrazovanje jeste završena obuka za obavljanje ovim zanimanjem (više na: http://apas.org.rs/obuka/ ). Važno je da osoba koja želi da se bavi ovim zanimanjem poseduje visoku motivaciju za pružanje pomoći drugima, pomagačke, komunikacione i istraživačke veštine kao i visoko razumevanje različitosti među ljudima.

Opis posla i zadaci pedagoškog asistenta/kinje mogu se podeliti u 3 grupe:

1. Angažovanje u nastavnim i vannastavnim aktivnostima:

• Pružanje dodatne podrške deci i učenicima u skladu sa njihovim potrebama;

• Pomoć nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u cilju unapređivanja njihovog rada sa decom i učenicima kojima je potrebna obrazovna podrška;

• Pružanje podrške u realizaciji diferenciranih aktivnosti za konkretne učenike/učenice ili za grupu učenika;

• Rad sa decom sa kojom se radi po individualnom obrazovnom planu;

• Pružanje podrške u organizovanju aktivnosti koje će pomoći deci kojoj je potrebna dodatna podrška da se uspešnije uključe u školske i vanškolske aktivnosti sa drugom decom i da budu uspešnija u učenju.

2. Saradnja sa porodicom u vidu:

• Podsticanja porodice da upisuju decu u preškolsku ustanovu (PU) i školu, i osiguravanje redovnosti pohađanja pripremnog predškolskog programa i škole;

• Podrške roditeljima u kontaktu sa školom;

• Pružanja informacija o porodici i porodičnom okruženju iz koga dete dolazi;

• Motivisanja roditelja i podizanja svesti roditelja o značaju obrazovanja.

3. Ostvarivanje saradnje sa lokalnom zajednicom u vidu:

• Ostvarivanja saradnje sa lokalnom upravom, relevantnim institucijama (Centar za socijalni rad, predškolska ustanova, institucije zdravstvene zaštite a posebno dom zdravlja) u cilju zastupanja prava dece i rešavanja njihovih konkretnih problema;

• Ostvarivanja saradnje sa medijima u cilju povećanja njihove osetljivosti za inkluzivno obrazovanje i za promociju prava na obrazovanje.

 

Reference i korisni materijali:

1.  http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2015/11/Analiza_pravnog_okvira_i_aktuelnog_statusa_i_prakse_pedagoskih_asistenata.pdf 

2.  http://europa.rs/obuka-pedagoskih-asistenata-najlepse-je-raditi-sa-decom/

3.  http://apas.org.rs/