Aktuelno

EQUILIBRIO - Obrazovni sistem traži praktikanta - nastavnika engleskog/nemačkog jezika

09.11.2020.

 

EQUILIBRIO KID organizuje godišnje kurseve engleskog, nemačkog i španskog  jezika, namenjene deci uzrasta od 3 do 14 godina.  Osim što kod dece negujemo kulturu učenja stranih jezika od malih nogu, razvoj bilingvalnosti i ljubav prema stranim jezicima i kulturama, u okviru nastavnih procesa prepoznajemo i podstičemo različite talente kod dece.
 
U saradnji sa Centrom zar razvoj karijere Univerziteta u Beogradu i ove godine organizuje se Stručna PLAĆENA praksa za studente završnih godina Filološkog, Učiteljskog i Filozofskog fakulteta (odeljenje Pedagogija), kao i diplomirane filologe/pedagoge i profesore razredne nastave. Program je osmišljen tako da studentima kroz praktično stečena znanja iz metodike i pedagogije pruži uvid u to šta podrazumeva savremeno izvođenje nastave stranog jezika, ali pruža mogućnost i da zarade izvodeći nastavu na engleskom/nemačkom jeziku. Program prakse traje od 3 do 6 meseci i podrazumeva upoznavanje sa metodikom nastave, kompletnim nastavnim procesom, i to kroz pripremnu fazu, fazu realizacije nastave, ali i fazu monitoringa i evaluacije polaznika.
 
Prva faza se odvija kroz kreativne radionice na kojima se obrađuju različite teme kao što su:
 
1.     Planiranje i organizacija časova za predškolce
 
2.     Vaspitne i pedgagoške mere ponašanja u učionici
 
3.     Specifičnosti vođenja nastave u radu sa decom od 3 do 6 godina
 
4.     Upoznavanje sa nastavnim planom i programom  - predškolci
 
5.     Animacija u nastavi
 
6.     Planiranje i organizacija časova za mlađe i starije osnovce
 
7.     Prevazilaženje neujednačenosti u znanju kod osnovaca
 
8.     Specifičnost rada sa osnovcima
 
9.     Program i priprema prvog časa
 
10.  Hendlovanje problematičnih polaznika u skladu sa uzrastom
 
11.  Upoznavanje sa nastavnim planom i programom - mlađi i stariji osnovci
 
12.  Korišćenje dodatnog materijala u nastavi (igrice, handouti, pesme, internet...)
 
13.  Elektronsko vođenje nastave - administartivne obaveze profesora
 
14.  Kreiranje nastavnih planova praktičnim radom za ciljnu grupu
 
15.  Koordinacija sa ostalim kolegama i sekretarijatom u okviru kolektiva
 
16.  Komunikacija sa roditeljima polaznika
 
17.  Bonton i etički kodeks profesora
 
Naredna, druga faza obuhvata hospitovanje i pripremanje izvođenja sopstvene nastave. Hospitovanje podrazumeva prisustvovanje časovima profesora zaposlenih u Centru i praćenje nastave uz komentarisanje i analizu onoga što su polaznici prakse na tim časovima videli. Polaznici prakse unapred su upoznati sa planom časa profesora čijem času prisustvuju, tako da na licu mesta mogu da vide kako se taj plan realizuje i steknu uvid u načine reagovanja na neočekivane situacije u nastavi. U ovoj fazi polaznici prakse takođe imaju prilike da i sami pripremaju planove za časove kojima će prisustvovati, kako bi uz poređenje sa planovima profesora koji te časove održavaju mogli da dobiju jasnu sliku toga kako jedan čas treba da se organizuje.
 
Treća faza prakse je samo izvođenje nastave uz monitoring mentora. Polaznici prakse imaju priliku da u saradnji sa mentorom osmisle planove časova koje će nakon toga sami i održati, ali za todobiti i odgovarajuću novčanu naknadu. Kasnije će se kroz zajedničku analizu održanih časova sa mentorom utvrditi na čemu bi još polaznik prakse trebalo da poradi prilikom planiranja i realizacije časa.
 
Četvrta faza prakse predstavlja evaluaciju učenika. Evaluacija se vrši putem pismenih i usmenih testova, a polaznici prakse će biti u prilici da prvo prisustvuju i učestvuju u evaluaciji, a potom je i sami izvode, dakle po prvi put se oni sami nalaze u ulozi ispitivača.
 
Dobiti od programa
 
- Upoznavanje sa specifičnostima rada u školama stranih jezika
 
- Upoznavanje sa specifičnostima rada sa decom uzrasta od 3 do 14 godina
 
- Obezbeđeni lični mentori za obuku i praćenje napretka kandidata
 
- Sticanje neophodnog iskustva u učionici, koje uz metodičku praksu završenu na fakultetu pruža mogućnost za navođenje značajnih stavki u okviru radnog iskustva u biografiji
 
- Sticanje neophodnog iskustva u komunikaciji sa decom i njihovim
 
- Sticanje neophodnog iskustva u komunikaciji u okviru velikog kolektiva sa jasnom hijerarhijskom raspodelom zaduženja
 
- Sticanje zvaničnog uverenja o pohađanju Programa stručne prakse u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS
 
- Mogućnost honorarnog i stalnog zaposlenja u Jezičkom centru EQUILIBRIO KIDS
Uslovi: 

 


- Student IV ili V godine, apsolvent ili diplomac Filološkog fakulteta;  apsolvent pedagogije/diplomirani pedagog; apsolvent Učiteljskog fakulteta/profesor razredne nastave/master učitelj

- Znanje engleskog ili nemačkog jezika najmanje na nivou B2

- Znanje rada na računaru- MS Office, Internet

- Razvijen osećaj odgovornosti i posvećenosti poslu

- Organizovanost

- Samostalnost u izvršavanju zadataka

- Izražene veštine prezentacije

- Komunikativnost

- Sposobnost rada u timu

- Motivisanost

Biografiju i motivaciono poslati na hr-posao@kursevizadecu.com

Preuzeto sa: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/sticanje_radnog_iskustva_i_poslovi_za_diplomce_detaljnije?id_unos_poslova=2059