Aktuelno

Centar za omladinski rad predstavlja: Priručnik za dosezanje mladih

01.07.2023.

Dosezanje (eng. outreach) je prepoznato kao najadekvatniji pristup dolaska do mladih koji su neinformisani o postojećim uslugama, pasivni, demotivisani, koji se ne obraćaju institucijama za podršku, a koji su najčešće upravo pripadnici i pripadnice različitih marginalizovanih društvenih grupa. Dosezanje mladih obuhvata ne samo njima prijemčiv pristup i distribuciju relevantnih informacija o postojećim uslugama, već i njihovu ”aktivaciju” – podsticanje, motivisanje, ostvarivanje odnosa poverenja, ali i podršku u sticanju kompetencija koje će im pomoći da pristupe uslugama koje su im namenjene (npr. razvoj samopouzdanja i podrška mladoj osobi da se obrati Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi učestvovala u aktivnim merama zapošljavanja).

Dosezanje (eng. outreach) je širok koncept za koji ne postoji zajednička definicija, mada je ono prepoznato kao važan set aktivnosti u javnim politikama kao najadekvatniji pristup dolaska do mladih koji su neinformisani o postojećim uslugama, pasivni, demotivisani, koji se ne obraćaju institucijama za podršku, a koji su najčešće upravo pripadnici i pripadnice različitih marginalizovanih društvenih grupa.

Dosezanje mladih obuhvata ne samo njima prijemčiv pristup i distribuciju relevantnih informacija o postojećim uslugama, već i njihovu ”aktivaciju” – podsticanje, motivisanje, ostvarivanje odnosa poverenja, ali i podršku u sticanju kompetencija koje će im pomoći da pristupe uslugama koje su im namenjene (npr. razvoj samopouzdanja i podrška mladoj osobi da se obrati Nacionalnoj službi za zapošljavanje kako bi učestvovala u aktivnim merama zapošljavanja).

Dosezanje je dobro poznata i ustaljena praksa u omladinskom radu. U onim situacijama kada u lokalnoj zajednici postoji nedostatak prostora za rad sa mladima ili prostor postoji ali se mladi ne osećaju prijatno da ga koriste ili nemaju naviku da pristupaju programima i uslugama koje se u njemu nude, organizacije mogu sprovodi ulični ili terenski omladinski rad.

Šta je ulični omladinski rad, kako ga sprovoditi, kako kreirati program dosezanja mladih… sve ovo zapisali smo u jednom praktičnom priručniku koji možete pronaći OVDE.

Mladi u Srbiji su pripadnici najrazličitijih marginalizovanih društvenih grupa (mladi Romi i Romkinje, mladi pripadnici LGBT+ populacije, mladi u NEET situaciji, mladi sa invaliditetom, mladi pripadnici nacionalnih manjina, mlade žene, mladi beskućnici, mladi povratnici i izbeglice, itd.). Stoga je poseban izazov kreirati i sprovesti intervencije koje će, na prvom mestu, identifikovati gde se ovi mladi nalaze i koje su njihove potrebe, a zatim kako ih osnažiti i raditi na njihovom socijalnom uključivanju u život šire zajednice. Upravo ovde važnu ulogu igra dosezanje.

Kako je i grupa o kojoj govorimo vrlo različita, tako i aktivnosti dosezanja uvek moraju biti posebno prilagođene potrebama mladih i njihovom kontekstu. Stoga, cilj ovog priručnika nije da ponudi jedinstvena rešenja, već da predoči iskustvo Centra za omladinski rad koji, kroz sprovođenje višegodišnjeg programa uličnog omladinskog rada (poznatog kao Mobilni omladinski klub), uspeva da dosegne mlade koji žive na periferiji Grada Novog Sada, u neformalnim romskim naseljima, i uključi ih u postojeće omladinske aktivnosti i usluge, te ih kroz njih osnaži za preuzimanje aktivnije uloge u društvu.

Priručnik je kreiran kao deo programa ,,Mladi u Centru održive zajednice”, realizovanom u okviru projekta ,,Novi Sad – grad mladih, Srbija – zemlja mladih” koji finansira Grad Novi Sad, Kancelarija za mlade, a koji sprovodi Omladinski savez udruženja ,,OPENS” sa saradnicima.

Tekst i slika preuzeti sa sajta: https://www.czor.org/