Aktuelno

TRI VEŠTINE koje su važne za planiranje i upravljanje KARIJEROM

11.01.2024.

Kada govorimo o veštinama, možemo da napravimo razliku između veština koje su zasnovane na stručnom znanju stečenom na fakultetu i prenosivih veština koje ne spadaju u domen usko stručnih veština i koje su primenljive na različite vrste poslova i nezavisne od konkretne materije. Nekada se ove veštine nazivaju i funkcionalne veštine. Poslodavci su posebno zainteresovani za njih. Prema rezultatima raznih stranih i domaćih istraživanja koja su ispitivala mišljenje poslodavaca o ključnim veštinama koje cene kod zaposlenih izdvojile su se upravo ove veštine. Poslodavci često ističu da kod diplomaca koji tek izlaze sa fakulteta neke od ovih veština nisu razvijene u dovoljnoj meri koja omogućava efikasno uklapanje i funkcionisanje u radnom okruženju.

Veštine su naučene sposobnosti – stvari koje radimo dobro. Većina studenata ima mnogo više veština nego što ih je svesna, ali je sklona da svoje veštine uzima zdravo za gotovo – kao nešto što se podrazumeva. Prepoznavanje veština je važno i zbog: nastavka školovanja, odabira karijere, upravljanja karijerom, lakšeg donošenja odluka. U nastavku je dat opis tri veština i primeri kako se one razvijaju:

 1. Interpersonalne veštine
 2. Veštine istraživanja i analiziranja
 3. Veštine rešavanja priblema

INTERPERSONALNE VEŠTINE

Interpersonalne veštine predstavljaju skup veština koje su potrebne i neizbežne skoro u svim oblastima rada koje uključuju upućenost na druge ljude i saradnju sa njima. Posedovanje interpersonalnih veština olakšava komunikaciju i saradnju sa drugima, omogućava bolje razumevanje sopstvenih i potreba drugih ljudi, ciljeva i načina za njihovo postizanje. Interpersonalne veštine obuhvataju različite “mini-veštine”, a neke od njih smo opisali detaljno.

Timski rad
Rešavanje konflikata
Savetovanje/ Pomaganje drugima
 

Timski rad

Timski rad je mnogo više od popularne fraze. Veštine rada u timu sa razlogom spadaju u najcenjenije prema oceni poslodavaca. Rad u timu je naročito važan kada su u pitanju složeniji i kompleksniji zadaci u kojima postoji velika međuzavisnost. Naravno, nisu svi zadaci pogodni za rad u timovima.

Tim nije isto što i grupa ljudi. Tim ima zajednički zadatak, cilj, definisane i podeljene uloge. Prednosti i benefiti timskog rada postoje kako za samu organizaciju tako i za članove timova. Neki od benefita su: izražena kreativnost, inovativnost u  rešavanju problema, kvalitetnije odlučivanje, unapređeni radni procesibolja komunikacija među zaposlenima  i povećanje morala zaposlenih.

Elementi timskog rada:

 • Efektivna razmena ideja u grupi
 • Slušanje drugih mišljenja
 • Preuzimanje svog dela odgovornosti u grupi
 • Asertivnost – pre nego pasivnost ili agresivnost
 • Prihvatanje i učenje iz konstruktivne kritike i pružanje pozitivnog, konstruktivnog fidbeka
 • Prepoznavanje snaga i slabosti – sopstvenih i drugih članova tima
 • Saradnja na postizanju zajedničkog cilja

Kako se razvijaju? Npr.

Bilo koja aktivnost na fakultetu, praksi, volontiranju koja podrazumeva zajednički rad i podelu poslova radi postizanja nekog cilja!

Rešavanje konflikata

Konflikti su sastavni i nezaobilazan deo u bilo kom odnosu, bilo da je privatan ili profesionalni. Do konflikata dolazi zbog razičitih potreba, interesa ili ciljeva. Konflikti mogu biti kamen spoticanja, ali i zamajac za unapređivanje rada. Ukoliko se ne rešavaju, dovode do negativne atmosfere na poslu i ugrožavaju produktivnost. Veštine rešavanja konflikata su važne naročito za ljude koji se nalaze na menadžerskim i liderskim pozicijama, ali su one potrebne svim profesionalcima kako bi u svom radnom okruženju održavali zdrave i funkcionalne odnose. Osnovni elementi rešavanja konflikata uključuju sledeće:

 • Sposobnost prepoznavanja i odgovaranja na potrebe saradnika
 • Prevazilaženje sopstvenog stresa
 • Asertivnost – izražavanje sopstvenog mišljenja na jasan i direktan način uz uvažavanje mišljenja i potreba sagrovornika
 • Spremnost za traženje kompromisa

Kako se razvijaju? Na primer:

Kroz svakodnevnu komunikaciju i rad sa ljudima sa stalnom samorefleksijom

Vežbanjem izražavanja sopstvenog mišljenja i potreba

Vežbanjem aktivnog slušanja

Savetovanje/ Pomaganje drugima

Veštine savetovanja se tradicionalno vezuju za profesije koje su umerene na pomaganje ljudima – u kliničkom, terapeutskom i obrazovnom kontekstu. Veštine savetovanja imaju za cilj da  sagovornik oseti podršku, razumevanje kako bi prevazišao neki problem ili razrešio dilemu koju ima.  Iako se ove veštine koriste pre svega u savetodavnom radu, one mogu biti izuzetno korisne u bilo kom organizacionom kontekstu i poslu koji je vezan za timski rad sa ljudima i pružanje pomoći ili usluga. Veštine savetovanje sve češće postaju jedna od komponenti u radu menadžera koji, koristeći ih, mogu da unapređuju svoj i rad svog tima. Neki elementi veština savetovanja su:

 • Aktivno slušanje
 • Osetljivost za potrebe sagovornika/Prepoznavanje potreba sagovornika
 • Postavljanje otvorenih pitanja
 • Parafraziranje
 • Sumiranje
 • Reflektovanje osećanja
 • Empatičnost
 • Davanje fidbeka
 • Neverbalno ponašanje
 • Prihvatanje, a ne osuđivanje

Kako se razvijaju? Na primer:

Rad sa ljudima koji ima za cilj pomaganje pojedincima ili grupama

Kursevi, treninzi i edukacije namenjeni učenju ili unapređivanju veština savetovanja

 

VEŠTINE ISTRAŽIVANJA I ANALIZIRANJA

 

Istraživanje i analiziranje znači sposobnost da se koriste različiti izvori informacija kako bi se sagledale opcije i rešavali problemi ili zadaci. Veštine istraživanja i analiziranja predstavljaju najznačajnije veštine potrebne tokom studija, bez obzira na nivo ili vrstu studija. One podstiču kritičko mišljenje, omogućavaju da ocenjujemo različite izvore informacija i zauzimamo stav prema njima . Evo šta istraživanje i analiziranje obuhvata:

 • Sistematično prikupljanje informacija kako bi se uspostavio princip ili pravilo
 • Pojašnjavanje prirode problema pre donošenja odluke o akciji koju treba preduzeti
 • Prikupljanje, klasifikacija i sumiranje podataka
 • Sposobnost efikasnog korišćenja prikupljenih rezultata pomoću teksta/grafikona/slika
 • Formulisanje pitanja
 • Kreativnosti i inicijativa u kreiranju alternativnih rešavanja problema
 • Prepoznavanje kontradiktornosti u zaključivanju
 • Analiza faktora koji utiču na problem – sposobnost prepoznavanja ključnih
 • Razlikovanje praktičnih i nepraktičnih rešenja.

Kako se razvijaju? Na primer:

Pretraga i selekcija informacija na Internetu, iz štampanih i drugih izvora u svakodnevnom životu

Pretraga različitih izvora za potrebe pisanja fakultetskih radova

Sprovođenje manjih istraživanja na fakultetu

Učestvovanje u sekcijama u školi ili na fakultetu

 

VEŠTINA REŠAVANJA PROBLEMA

 

Bilo šta da radimo, susrećemo se sa problemom koji treba rešiti. Česte situacije sa kojima se srećemo tokom studija u kojima treba da rešimo neki problem uključuju: pružanje argumentacije kada se piše neki esej, praktični zadatak na fakultetu, debagovanje nekog kompjuterskog programa itd. Rešavanje problema uključuje analitičke, kreativne i veštine kritičkog mišljenja. U zavisnosti od vrste problema, koriste se više jedne, druge ili treće.

Rešavanje problema podrazumeva preduzimanje nekoliko koraka:

 • Procena problema – objašnjavanje prirode problema, formulisanje pitanja, prikupljanje relevantnih informacija i organizovanje podataka, sumiranje i postavljanje željenog cilja
 • Upravljanje problemom – raščlanjivanje problema na nekoliko manjih delova, brainstorming i lateralno razmišljanje (usmereno ka proizvođenju različitih ideja i opcija), analiziranje opcija, definisanje koraka koje je potrebno preduzeti u pravcu dostizanja cilja
 • Donošenje odluka – odabir među mogućim opcijama, prikupljanje dodatnih informacija pre preduzimanja akcije, odlučivanje o potrebnim resursima potrebnim za rešavanje problema
 • Rešavanje problema – preduzimanje akcije, delegiranje i podela zadataka, praćenje napretka
 • Razmatranje rezultata – praćenje ishoda preduzetih aktivnosti, revizija problema i procesa njegovog rešavanja kako bi se izbegle slične situacije u budućnosti

 

Kako se razvijaju? Na primer:

Rad na projektima ili praktičnim zadacima tokom studija

Rad sa “teškim” ljudima, klijentima, mušterijama...

 

Tekst je preuzet sa sajta: http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/