Aktuelno

VIRTUELNE PRAKSE PO MERI SVIH MLADIH

28.04.2023.

U četvrtak 27. aprila održan je prvi Nacionalni forum u okviru projekta „Virtuelne prakse za inkluzivno društvo”. Kako su mladi prepoznati kao jedna od najosetljivijih društvenih grupa, u odnosu na mogućnosti stažiranja, napredovanja i usavršavanja, predstavnici organizacija civilnog društva i mladih okupili su se sa ciljem unapređenja mehanizama podrške u planiranju profesionalnog usavršavanja mladih i prevazilaženja izazova i barijerija sa kojima se susreću. Pitanje učešća u radnim praksama posebno je izazovno u sučaju mladih koji su u tranziciji iz obrazovnog sistema na tržište rada. U skladu sa tim radna grupa prepoznala je potrebu razvijanja inkluzivnijeg progama stažiranja koji će biti orijentisan na potrebe mladih i pružiti adekvatan odgovor na izazove sa kojima se mladi susreću prilikom ulaska na tržište rada i planiranja profesionalnog razvoja.

Radna grupa bavila se pitanjima trenutnog stanja virtuelnih praksi i praksi u Srbiji generalno, zakonodavnim okvirom i veštinama koje mladi treba da razviju kroz ove programe, kao i ulogom civilnog, ali i državnom sektora u pružanju podrške mladima, posebno onima iz osetljivih društvenih grupa kako bi bili u prilici da ostvare prilike za kontinuirani karijerni razvoj. Naconalni forum skrenuo je pažnju na potrebu saradnje svih sektora, od obrazovnog do biznis sektora, kako bi program stažiranja bio sveobuhvatan i otvoren za sve mlade. Prepoznata je potreba mentorstva koje će mladima omogućiti adekvatno upoznavanje sa sistemom rada kao i razvijanje tzv. „mekih“ veština, naročito u oblasti poslovne komunikacije, digitalnih kompetencija, poslovne etike, itd.

Forum je pružio polaznu osnovu za dalju saradnju u cilju formulisanja odgovarajućeg sistema virtuelnih praksi. Sistem virtuelnih praksi će pružiti podršku i formalnom i neformalnom sistemu obrazovanja sa ciljem pružanja podrške mladima za sticanje neophodnih veština za ulazak na tržište rada.

Prvi Nacionalni forum održan je u sklopu projekta „Vituelne prakse za inkluzivna društva“ koje sprovodi Beogradska otvorena škola, u partnerstvu sa Nacionalnim omladinskim savetom (Severna Makedonija), organizacijama Pixel (Italija), XANO Channel (Španija), Dostignuća mladih EU (Belgija), Dostignuća mladih Srbija. Projekat se sprovodi u periodu od 2022. do 2024. godine, i podržan je od strane Evropske Komisije.

Tekst je preuzet sa sajta: https://www.bos.rs/