Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet dramskih umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

http://www.fdu.edu.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/2604-525

Adresa

Bulevar umetnosti 20 11070 Novi Beograd

Telefon

011/2135-684

Email

fduinfo@efdu.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Pozorišni/a reditelj/ka

Filmski/a novinar/ka i kritičar/ka

Menadžer/ka u kulturi

Kamerman/ka, Snimatelj/ka

Dramski/a pedagog / pedagoškinja

Producent/kinja

Glumac/ica

Filmski/a režiser/ka

Korisne informacije


Studijski programi

Gluma

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 12

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 10 studenata se upisuje na budžet, a do 2 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg:

 • Prvi deo (širi izbor):
  a) recitacija (po izboru kandidata)
  b) dramski monolog (po izboru kandidata)
  v) monolog iz komedije domaćeg komediografa
  Kandidat je dužan da napamet nauči i pripremi sva tri zadatka. Komisija može, nakon prikazanog programa, postaviti kandidatu i naknadne zadatke (improvizacije), radi sticanja što potpunijeg suda o sposobnostima kandidata.
 • Drugi deo (uži izbor) sastoji se iz rada sa određenim nastavnicima, pisanja pismenog zadatka i završne provere sposobnosti. U toku rada u drugom delu, metodama testa, razgovora, vežbi i proba, nastavnici i saradnici ispituju: karakteristike govora i govornog aparata, glas, osećanje ritma, telesne sposobnosti, izdržljivost i pokretljivost, kao i karakteristike ličnosti, njene osobenosti, maštovitost, prilagodljivost u radu.

Pozorišna i radio režija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 5

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 3 studenta se upisuju na budžet, a do 2 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg:

 • Prvi deo (širi izbor):
  a) pisani rad ( treba da sadrži do 20 strana)
  b) Test iz oblasti opšte kulture i obavezne literature
  v) usmeni ispit pred komisijom Katedre za pozorišnu i radio režiju (Obrazloženje postavki iz pisanog rada, provera osnovnih znanja iz oblasti pozorišta, dramske literature, razumevanje zadate literature, obaveštenost iz ostalih umetničkih oblasti...)
 • Drugi deo (uži izbor):
  a) test osećanja zvuka (radio)
  b) test osećanja prostora i likovnosti
  v) test osećanja sluha i ritma
  g) praktični rediteljski rad (vežba dva lica u sukobu) uz učešće demonstratora
  d) izvođenje rada pred komisijom
  đ) usmena odbrana rada pred komisijom

Dramaturgija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 10

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 6 studenata se upisuje na budžet, a do 4 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg:prvi deo: а) Anаlizа priloženog delа (drаme ili scenаrijа) od strаne Komisije b) Projekcijа filmа posle koje sledi аnаlizа filmа; v) Pisаnje jedne drаmske scene nа zаdаtu temu u mediju po izboru (pozorište, film, rаdio ili televizijа). drugi deo: usmeni ispit pred Komisijom obuhvаtа: rаzgovor o rаdovimа kаndidаtа; proveru opštih znаnjа iz oblаsti teorije i istorije pozorištа i filmа, svetske i domаće drаme, kаo i film. Proverаvа se i poznаvаnje obаvezne i preporučene literаture sа spiskа koji je istаknut u sаmom Konkursu, а proverаvа se i opšte poznаvаnje književnosti i umetnosti.
Stručni i akademski naziv koji se stiče završetkom programa: Dramski i audio-vizuelni umetnik - dramaturg

Menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 15

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 10 studenata se upisuje na budžet, a do 5 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg:

 • Prvi deo:
  Pismeni test iz opšte kulture
 • Drugi deo:
  Pismeni rad – esej na jednu od šest zadatih tema – pozorište, radio ili kultura (120 min.)
 • Treći deo:
  Intervju – razgovor sa Komisijom

Filmska i TV režija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 7

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 5 studenata se upisuje na budžet, a do 2 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg:
Svaki kandidat je dužan da prilikom predaje dokumenata priloži sledeću vežbu:
Film u trajanju do deset minuta (na dva DVD-ja: u avi DV i mpg-2 formatu)

 • Prvi deo:
  a) Pismeni test iz oblasti filmske i opšte kulture
  b) Sažeta analiza igranog filma – pismeno
  v) Izrada rediteljskih zadataka – pismeno
 • Drugi deo:
  Usmeni ispit (razgovor s kandidatom, prezentacija filma, odbrana rediteljskih zadataka, analiza filma, proveravanje opštih znanja iz oblasti filma i televizije na osnovu obavezne literature)
 • Treći deo - sastoji se iz dva dela:
  Praktični deo:
   a) Snimanje kratke vežbe video tehnikom na terenu
   b) Montaža kratke vežbe uz učešće demonstratora
   v) Snimanje kratke igrane scene u TV studiju sa više kamera
  Teoretski deo:
   g) Usmena odbrana praktičnih radova
   d) Pitanja iz oblasti koje obuhvata obavezna literatura

Filmska i TV produkcija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 12

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 8 studenata se upisuje na budžet, a do 4 plaća školarinu.
Uslovi za upis na studijski program: Diploma o završenoj srednjoj stručnoj spremi, a za lice koje nema završeno srednje obrazovanje, položen dopunski ispit prema Programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera; položen ispit za proveru sklonosti i sposobnosti za studije dramaturgije.
Stručni i akademski naziv koji se stiče završetkom programa: Dramski i audiovizuelni umetnik - filmski i televizijski producent

Kamera

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 7

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 4 studenata se upisuje na budžet, a do 3 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg: Kandidati su dužni da pripreme:

 • Kolekciju fotografija koja predstavlja izbor iz njihovog dotadašnjeg rada. Kolekcija treba da sadrži 9 - 15 fotografija, formata 20x30 cm (A4). Fotografije treba da budu nekaširane i bez paspartua. Svaka fotografija i koverat u kome se predaju treba da budu potpisane imenom i prezimenom kandidata.
 • VHS kasetu ili DVD disk sa jednim ili izborom iz više samostalno realizovanih video radova u trajanju do 5 minuta. Kaseta ili DVD disk koji se predaju, treba da budu potpisani imenom i prezimenom kandidata.
Ovi radovi se predaju zajedno sa snimcima snimljenim tokom prvog dela ispita.
 • Prvi deo:
  a) Ispit iz oblasti vizuelne, filmske i opšte kulture. Kandidati rešavaju pismeni test.
  b) Snimanje digitalnim fotoaparatom na zadatu temu. Digitalni fotoaparat obezbeđuje kandidat
 • Drugi deo:
  Intervju – provera vizuelne i opšte kulture, sklonosti za vizuelnu komunikaciju, filmsku i televizijsku delatnost, poznavanje jednog svetskog jezika i osnova rada na računaru.
 • Treći deo:
  Snimanje video kamerom. Kandidati snimaju sopstvenom video tehnikom.

Montaža

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 8

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 5 studenata se upisuje na budžet, a do 3 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg:
Kandidati uz prijavu na konkurs prilažu video-autobiografiju na VHS kaseti ili DVD disku kao DVD-video, do tri minuta, kojom treba jasno i razumljivo da istaknu važne biografske elemente u artikulisanom montažnom obliku. Kandidat treba da pokaže sposobnosti audio-vizuelnog izražavanja „autoportreta”, nije važan tehnički kvalitet izrade prezentiranog sadržaja.

 • Prvi deo:
  Pismeni test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti filma, televizije i opšte kulture
 • Drugi deo:
  Usmenim ispitom se proveravaju sklonosti kandidata za bavljenje filmskom i televizijskom montažom. Analiziraju se filmski inserti i podneti praktičan rad.
 • Treći deo:
  a) Montaža zadatog filmskog odlomka
  b) Odbrana rada pred komisijom
  v) Usmena analiza zvučne slike

Snimanje i dizajn zvuka

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 10

Visina školarine: 220000 din.

Ostale informacije

Do 6 studenata se upisuje na budžet, a do 4 plaća školarinu.
Prijemni ispit se sastoji iz sledećeg:
Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs priloži AUDIO KOMPAKT DISK sa samostalno napravljenim snimkom kratkog zvučnog dela slobodne teme i forme, trajanja do 2 minuta. Za kreiranje ovog rada obavezno je koristiti zvučni efekti, muzika i govor. Tokom prijemnog ispita, vrednuju se: ideja, sposobnost izražavanja i estetski osećaj za stvaranje zvučne slike, a ne kvalitet snimka.
Uz AUDIO KOMPAKT DISK kandidat prilaže detaljno napisano objašnjenje koji su audio uređaji korišćeni za realizaciju audio dela i postupak rada. Na KOMPAKT DISKU koji se predaje mora biti napisano ime i prezime kandidata, naziv i trajanje rada i podatak mono/stereo.
Od kandidata se traži i lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju čula sluha sa audiogramom.

 • Prvi deo:
  Pisani test kojim se proveravaju osnovna znanja iz oblasti opšte kulture, filma, televizije, radija, pozorišta, muzike i audio tehnike.
 • Drugi deo:
  a) Provera muzikalnosti i memorije muzičkog materijala
  b) Pisana analiza zvučne slike filmskog inserta koji će biti prikazan na samom ispitu
 • Treći deo:
  a) Provera sklonosti i sposobnosti raspoznavanja zvuka
  b) Provera sklonosti i osnovnih znanja iz oblasti audio tehnike i računara.
 • Četvrti deo:
  a) Praktična provera kreativnih sposobnosti kandidata u procesu višekanalnog miksovanja muzike i miksovanja govora, muzike i zvučnih efekata
  b) Analiza obaveznog praktičnog rada priloženog na audio kompakt disku
  v) Intervju – tokom razgovora ispituju se sklonosti, sposobnosti, osobine ličnosti i opšta interesovanja kandidata za studije