Pitanje savetnici

Dilema: biologija ili psihologija

Već duže vreme imam dilemu da li da upišem biologiju na Prirodno matematičkom fakultetu ili psihologiju na Filozofskom fakultetu. To jesu dve totalno razlicite stvari, ali me obe zanimaju. Još od osnovne sam htela da se bavim biologijom, ali sada više nisam sigurna u to, jer sam saznala da uz biologiju ide i dosta hemije, koju baš i ne volim puno, ali u nekim granicama bih mogla da je učim zato što me biologija zanima više nego išta, a kažu da je najvažnije studirati i baviti se onim što volimo.

Zanima me šta vi mislite o tome i koje su prednosti upisivanja psihologije ili biologije, i koji je fakultet teže upisati?

1479
pre 12 godina

Odgovor savetnice:

Teško mi je da budem objektivna kada odgovaram na tvoje pitanje. Ja sam završila psihologiju i mnogo dobro znam šta taj fakultet podrazumeva, a za razliku od toga o biologiji moje znanje je više informativnog tipa. Ono što sigurno znam jeste da je psihologiju teže upisati.

Takođe, slažem se, mislim da je jako bitno da studiraš nešto što voliš ili se to može drugačije nazvati - što te ineteresuje, u čemu nalaziš zadovoljstvo, za šta smatraš da ćeš se radeći to pronaći u toj oblasti i biti dobar stručnjak, specijalista ili šta već. Mislim, zapravo sigurna sam, da je unutrašnja motivacija (to je ona koja podrazumeva da smo zainteresovani za samu materiju i ono sve vezano za nju) uvek bolja od spoljašnje motivacije (a to su svi drugi razlozi zbog kojih se studira).

To jesu dva potpuno različita smera. Mada postoji jedna oblast psihologije, takozvana eksperimentalna, koja se dosta bavi izučavanjem čoveka i njegovih čula na tom nekom fiziološkom nivou. Naravno, to nije biologija, ali je najsličnije njoj u psihologiji. Evo ti i tačan spisak predmeta na biologiji pa možeš da vidiš koliko ima hemije i kako ti makar "zvuče" ti predmeti pa i prema tome da se odlučiš:

Nastavni plan i ispiti

I GODINA - ispiti

 1. Hemija
 2. Osnove biologije ćelja i tkiva
 3. Zoologija
 4. Biostatistika
 5. Dinamička biohemija
 6. Anatomija i morfologija biljaka
 7. Anatomija i morfologija životinja
 8. Engleski jezik 2
 9. Sistematika i filogenija beskičmenjaka
 10. Biomatematika

Izborni predmeti

 1. Filosofija prirodnih nauka
 2. Istorija botanike
 3. Biologija na internetu
 4. Engleski jezik 1
 5. Seminar 1
 6. Seminar 2
 7. Slobodni krediti
 8. Fizika
 9. Fizička hemija
 10. Protozoologija
 11. Zoologija vodenih beskičmenjaka
 12. Seminar 1
 13. Seminar 2
 14. Slobodni krediti

II GODINA - ispiti

 1. Osnovi molekularne biologije
 2. Razviće životinja
 3. Osnovi algologije i mikologije
 4. Fiziologija biljaka
 5. Sistematika i filogenija hordata
 6. Histologija organskih sistema
 7. Biofizičke osnove opšte fiziologije
 8. Osnovni sistematske botanike
 9. Mikrobiologija
 10. Genetika
 11. Opšta fiziologija
 12. Sistematika i filogenija cvetnica

Izborni predmeti

 1. Entomologija
 2. Engleski jezik 3
 3. Psihologija
 4. Pedagogija
 5. Seminar 1
 6. Seminar 2
 7. Slobodni krediti
 8. Uvod u ihtiologiju
 9. Zajednice slatkovodnih beskičmenjaka kao bioindikatori kopnenih voda
 10. Primena računara u biologiji
 11. Viši kurs biologije ćelija
 12. Seminar 1
 13. Seminar 2
 14. Slobodni krediti

III GODINA - ispiti

 1. Fiziologija životinja
 2. Osnovi ekologije
 3. Osnivi evolucione biologije
 4. Zaštita životne sredine
 5. Algologija
 6. Mikologija
 7. Osnovi neurobiologije
 8. Osnovi imunobiologije
 9. Ekologija biljaka
 10. Ekologija životinja
 11. Fiziologija rastenja i razvića biljaka
 12. Ponašanje životinja
 13. Viši kurs molekulalne biologije
 14. Opšta endokrinologija
 15. Eksperimentalna biohemija

Izborni predmeti

 1. Akvatična botanika
 2. Fiziologija gljiva
 3. Osnove ekogenotoksinologija
 4. Primenjena botanika
 5. Seminar 1
 6. Seminar 2
 7. Slobodni krediti
 8. Eksperimentalne metode u morfologiji i sistematici biljaka
 9. Algološki praktikum
 10. Entomološki praktikum
 11. Hidrobiološki praktikum
 12. Tehnike mikroskopije i izrade zooloških preparata
 13. Osteološke metode sa osnovama dermoplastike
 14. Mikrobiološki praktikum
 15. Praktikum iz biologije ćelija i tkiva
 16. Eksperimentalne metode u fiziologiji biljaka
 17. Eksperimentalne metode u mikologiji
 18. Metode zooloških istraživanja
 19. Embriologija cvetnica
 20. Viši kurs biologije tkiva
 21. Biologija rakova sa akvakulturom
 22. Biologija pčela sa pčelarstvom
 23. Monitoring površinskih voda na osnovu algi
 24. Monitoring površinskih voda na osnovumakrozoobentosa
 25. Monitoring površinskih voda na osnovu makrofita
 26. Monitoring površinskih voda na osnovu riba
 27. Upravljanje kvalitetom vode
 28. Anatomija i fiziologija čoveka
 29. Embriologija čoveka
 30. Seminar 1
 31. Seminar 2
 32. Slobodni krediti

Ako ti nisam dovoljno pomogla, piši opet. Malo mi je škakljivo i ne želim da budem subjektivna i navodim ka psihologiji. 26 Oct 2009