Baza zanimanja

Politikolog / politikološkinja

Politikolog nije isto što i političar. Za razliku od političara koji se kroz aktivno delanje u političkim partijama bore da osvoje vlast i tako dobiju priliku da promovišu i realizuju određene ideje i vrednosti, politikolog se bavi analizom političkih pojava i procesa. Političar posmatra politiku kao veštinu, a politikolog kao nauku. Poput lekara, umetnika ili psihologa, politikolog može ali ne mora da učestvuje u političkom životu zajednice.

Ako je politikolog stručnjak za političke nauke, zašto samo politikolozi ne učestvuju u politici?
Politika je oblast ljudskog delovanja koja se odnosi na organizaciju vlasti i upravljanje zajednicom. Budući da se organizacija vlasti i upravljanje zajednicom tiče svih pojedinaca u društvu, prirodno je očekivati da svaki čovek, bez obzira na njegovo zanimanje, bude zainteresovan za politiku. Politikolog nam je, za razliku od stručnjaka u drugim naukama, od pomoći onda kada želimo da saznamo šta različiti načini na koje zajednica može da bude uređena, znače za nas kao pojedince i pripadnike određene zajednice.

Politikolog proučava političke sisteme, procese, teorije i političke ideje. Analizira političke trendove i ponašanje političkih aktera. Može se baviti istraživanjem političkih institucija, političke filozofije ili spoljne politike. Primeri pozicija koje spadaju pod politikologa su analitičar političkih trendova, istraživač javnog mišljenja ili savetnik za političke strategije.
Fakultet političkih nauka
Magistarske i doktorske studije u oblasti političkih nauka.
Demonstrator na fakultetu, Magistarske i/ili doktorske studije u oblasti političkih nauka, saradnik u obrazovnim nevladinim organizacijama, asistent na fakultetu, docent. Objavljivanje članaka i knjiga.
od 2 do 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Analiza političke sadašnjice daje mogućnost aktelnosti zanimanja.
Česti otpori političke zajednice i politički pritisci.
Radno mesto diplomiranog politikologa uslovljeno je studijskim programom na kojem je student diplomirao. Tako je student koji diplomira na politikološkim studijama obučen:
a) za budući rad analitičara i organizatora u državnim organima, političkim partijama, lokalnoj samoupravi, javnim službama i korporacijama;
b) da bude stručnjak u poslovima političkog odlučivanja i upravljanja, projektant i organizator u poslovima političkog marketinga i odnosa sa javnošću, ili pak nastavnik u srednjim školama za predmet Ustav i prava građana.

Student koji diplomira na međunarodnim studijama obučen je za rad u diplomatiji, istraživanju i drugim oblastima međunarodnih odnosa i spoljne politike.

Student koji diplomira na studijama novinarstva i komunikologije obučen je za rad u štampanim i elektronskim medijima, PR agencijama i centrima za ispitivanje javnog mnjenja.

Student koji diplomira na studijama socijalne politike i socijalnog rada ima široke mogućnosti zapošljavanja u javnom i sve više u privatnom sektoru.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.