Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Advokat/ica

Analiza propisa, draftovanje ugovora, pravno savetovanje, analiza ugovora, presuda, rešenja i druge dokumentacije, veliki vremenski pritisci, velika odgovornost

Asistent/kinja na fakultetu iz društvenih delatnosti

Držanje vežbi studentima, priprema predavanja i ocenjivanje, čitanje seminarskih radova, rad na konsultacijama.

Inženjer/ka industrijskog menadžmenta

Radni sastanak sa nadređenima i sa podređenima, organizovanje i podela dužnosti na mesečnom nivou, praćenje rada zasposlenih, koordinacija i izveštavanje, radni sastanci sa klijentima.

Šef/ica odseka za mlade

Šef odseka upravlja budžetom, planira i organizuje posao, donosi strateške odluke i javno zagovara programe i projekte, piše projekte i radi PR menadžment i raspodelu poslova, izveštava medije i rukovodstvo o radu, pruža podršku projektima i inicijativama mladih, organizuje radionice, književne ve...

Portfolio analitičar/ka

Analiza investicionih alternativa, donošenje odluka na bazi istih, obračun investicione jedinice, razni vidovi izveštavanja

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Preuzimač/ica rizika za imovinska osiguranja

Na osnovu parametara (podaci iz upitnika, izveštaja i sl.) radi se procena rizika - verovatnoća nastanka štetnog događaja (požara, krađe, loma) i na osnovu toga određuje premija osiguranja kao cena koju klijent plaća

Pravni/a ekspert/kinja

Usklađivanje domaćih propisa sa EU zakonodavstvom, davanje pravnih saveta, analiza pozitivnog zakonodavstva

Profesor/ka sociologije i građanskog vaspitanja

Sastoji se uglavnom od četiri časova. Izazovno veoma, komunikacija sa srednjoškolcima uvek iznenadi u nekom aspektu, uvek je poželjno unaprediti ili nekako izmeniti standardni okvir predavanja. Dodatni rad može da se odvija i kod kuće, u vidu pripremanja predavanja, primera, prezentacija za sledeće...

Stručni saradnik/ica za javne nabavke

Poslovi vezani za javne nabavke - Objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, koje sprovode organizacione jedinice zadužene za to. Kontrola izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama i zaključenim ugovorima za Grad Beograd, kao i kontrola Planova javnih nabavki istih. Saradnja sa domaćim i stranim organi...

Predsednik/ica podmlatka političke stranke

Raditi na novim akcijama promocije stranke,organizovati rad omladinskih odobra za finansije, medjunarodnu politku... Popraviti imidž stranke na lokalnom nivou, tražiti koalicone partnere na lokalnom nivou i uvek biti spreman za izbore. Takođe voditi računa da se popravi položaj omladine, i to uvek j...

Službenik/ica u banci

Saradnja u radu sa stanovništvom -otvraranje računa -unutrašnji platni promet -inostrani platni promet (devizno poslovanje) -gotovinske i bezgotovinske transakcije -izdavanje deviznih i kreditnih kartica -krediti stanovništva -marketing aktivnosti -štedni depoziti oročeni i slobodni

Socijalni/a radnik/ica

Socijalni radnik/ca je profesionalac koji pomaže ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Radi sa decom, porodicama, starima, siromašnima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa itd. Radni zadaci uključuju savatodavni rad, zastupanje radi ostvarivanja interesa, povez...

Profesor/ka razredne nastave

Pripremanje za nastavu, realizacija nastavnih časova, evaluacija održanih časova radi potencijanih korekcija, Radno vreme počinje u 9h a traje do 17. Pre podne obavljamo poslove u opštini, ili organizujeme sastanke sa predstavnicim drzavnih institucija. Poslepodne pišemo projekte, organizujem aktiv...

Diplomirani/a politikolog / politikološkinja za međunarodne poslove

Praćenje i popunjavanje konkursa objavljenih od institucija, organizacija i drugih donatora u zemlji i inostranstvu, kao prekogranična saradnja. Komunikacija sa različitim socijalnim akterima - studentima, predstavnicima akademske zajednice, aktivistima nevladinih organizacija, predstavniciuma...

Diplomirani/a pravnik/ica

Sastavljanje ugovora u oblasti privrednog prava, rešavanje drugih pitanja u oblasti privrednog i radnog prava relevantnih za poslovanje kompanije. Istraživanje pozitivnog zakonodavstva, istraživanje prakse međunarodnih tela, pisanje projekata. Praćenje rada organa organizacije, tumačenje zakonskih i...

Koordinator/ka kancelarije za mlade

Koordinator/ka lokalne Kancelarije za mlade je osoba zaposlena u opštini/gradu koja rukovodi poslovima Kancelarije za mlade. Neki od poslova koje obavlja su: • Planiranje, sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou; • Iniciranje i praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog p...

Ekonomista/ekonomistkinja

Uloga ekonomista je raznolika i uključuje niz odgovornosti. Mogu se baviti istraživanjima, a mogu raditi u akademskoj zajednici, vladi ili privatnom sektoru. Ekonomisti su često uključeni u razvoj i analizu politike, predviđanje ekonomskih trendova i pružanje ekonomskih saveta preduzećima i organiz...

Internet marketing menadžer/ka

Planira, usmerava i koordinara strategije nastupa na različitim društvenim platformama u cilju uspešnog plasiranja proizvoda ili usluga. Kontroliše posećenost sajtova i naloga za koje je zadužen, vrši analizu korisnika i planira nove ili unapređuje postojeće aktivnosti u skladu sa potrebama, željama...

Istraživač/ica pripravnik/ica

Aktivnosti su sledeće: - Nastavak studija na master ili postidiplomskom nivou; Prikupljanje podataka, obrada podataka, pisanje izveštaja, pisanje naučnih članaka, organizacija konferencija/naučnih skupova. - Čitanje literature iz oblasti profesionalnog interesovanja (vezano za doktorske studije)...