Baza zanimanja

Socijalni/a radnik/ica

Socijalni radnik/ca je profesionalac koji pomaže ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Radi sa decom, porodicama, starima, siromašnima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa itd. Radni zadaci uključuju savatodavni rad, zastupanje radi ostvarivanja interesa, povezivanje sa akterima iz lokalne zajednice koji mogu pomoći pri rešavanju problema, terenski rad itd.
Centar za socijalni rad, nevladina organizacija, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, domovi za decu bez roditeljskog staranja, Zdravstvene institucije, Savetovališta za brak i porodicu, Nevladine organizacije
Srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
• Odrađen pripravnički staž i položen ispit za licencu u socijalnoj zaštiti (ukoliko osoba nakon završenih osnovnih akademskih studija želi da radi u ustanovama socijalne zaštite);
• Poželjno je da socijalni radnik/ca kontinuirano pohađa različita stručna predavanja, seminare, treninge i slične edukacije koje će doprineti razvoju ličnih kapaciteta profesionalnog radnika.
• Završene osnovne akademske studije i određena praksa u okviru studijskog programa;
• Odrađen pripravnički staž i položen ispit za licencu u socijalnoj zaštiti ( za rad u ustanovama socijalne zaštite);
• Pohađanje specijalizovanih edukacija, treninga, seminara itd.
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Pregovaračke
  • Pomagačke, humanističke
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Dobrodušnost
• Velika mogućnost zaposlenja
• Mogućnost stalnog profesionalnog usavršavanja
• Izazovan i dinamičan posao
• Stalnan ličan rast i razvoj
• Mogućnost da pomažeš drugima
• Mogućnost da budeš kreator promena
• Negativan stav i predrasude javnog mnjenja o socijalnim radnicima/cama.
• Odluka doneta bez primene naučnog i stručnog znanja socjialnog radnika/ce može doprineti stvaranju dugoročnih negativnih posledica za korisnike.
Pored Centara za socijalni rad socijalni radnici mogu raditi i u domovima za nezbrinutu decu, Ministarstvu za rad i socijalna pitanja, nekim školama (najavljuje se uvođenje regulative koja obavezuje svaku školu da zaposli socijalnog radnika) i u NVO koje se bave socijalnim problemima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.