Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Administrator/ka

Administrativno održavanje sajta, monitoring vesti, izrada novinskog članka, analitika društvene stvarnosti, obrada video fajlova, kontaktiranje autora i koordinisanje njihovog rada, elektronsko prilagođavanje tekstova, advertajzing, itd.

Stručni saradnik/ica za javne nabavke

Poslovi vezani za javne nabavke - Objavljivanje oglasa o javnim nabavkama, koje sprovode organizacione jedinice zadužene za to. Kontrola izveštaja o sprovedenim javnim nabavkama i zaključenim ugovorima za Grad Beograd, kao i kontrola Planova javnih nabavki istih. Saradnja sa domaćim i stranim organi...

Službenik/ica u banci

Saradnja u radu sa stanovništvom -otvraranje računa -unutrašnji platni promet -inostrani platni promet (devizno poslovanje) -gotovinske i bezgotovinske transakcije -izdavanje deviznih i kreditnih kartica -krediti stanovništva -marketing aktivnosti -štedni depoziti oročeni i slobodni

Knjigovođa

Vođenje knjiga u skladu sa računovodstvenim propisima, konsultacije sa klijentima, obrada podataka, samostalna organizacija poslovanja ukoliko se radi o poslu vođenja knjigovodstvene agencije. Konkretna zaduženja mogu biti: ručno unošenje podataka, izvoda, faktura izlaznih i ulaznih, isplata plata...

Računovođa

Kontrola pridošlih faktura i procesiranje istih, ispunjavanje zahteva od klijenata kojim pravimo knjiženja, edukacija novopridošlih kolega u kolektiv, registracija grešaka napravljenih u knjiženju (ako ih ima), reporting nadređenima o stanju procesiranja faktura, ispunjavanje dužnosti u datom period...

Referent/kinja

Sprovođenje omladinske politike na lokalu, savetodavni organ, popunjavanje baza podataka i rad sa klijentima koji predaju dokumenta na šalter, sortiranje dokumentacije

Sekretar/ica

Korespondencija sa najvažnijim poslovnim partnerima, praćenje dnevne štampe kako domaće tako i strane i prevod najvažnijih članaka vezanih za delatnost institucije, pisanje izveštaja po zahtevu partner institucija, pružanje pomoći poslovnim partnerima na polju stranih ulaganja

Revizor/ka

Revizor je osoba koja vrši nadzor i kontrolu rada operativnih izvršioca. Ukoliko svoj rad obavlja u bankama, to se odnosi na kontrolu i nadzor šalterskih radnika, obračunske službe, internu reviziju filijale, praćenje novosti u području bankarske i računovodstvene zakonske regulative i održavanje ba...

Poslovni/a sekretar/ica

Poslovna sekretarica je osoba koja koordinira i obavlja kancelarijske poslove. Kompanija može imati zaposlenu jednu ili veći broj sekretarica u zavisnosti od veličine same kompanije i potrebe posla. Uglavnom u većim kompanijama svako odeljenje ili svaki rukovodilac odeljenja ima po jednu sekretaricu...

Pravni/a referent/kinja

Pravni referent bavi se različitim aktivnostima poput pripremanja ugovora, poslova pravne preventive, zastupanja preduzeća, podnošenja prigovora, poslova vezanih za registraciju u sudskom registru… On pruža stručnu pomoć organu nadležnom za vođenje sudskog postupka i daje savete u vezi sa primenom o...

Administrator/ka osiguranja

Administrator osiguranja se bavi, između ostalog, kompletnim administriranjem zahteva, provizija, izradom različitih analiza i izveštaja. Konkretnije, posao administratora osiguranja podrazumeva prijem šteta i administriranje zahteva za isplatu štete, obradu odštetnih zahteva, davanje naloga na ispl...

Inokorespodent/kinja

Inokorespodent ima dužnost da vodi prepisku sa strankama iz inostranstva, da uredno i brzo odgovara na sva njihova pisma. Isto kao sekretarica, korespodent mora da zna stenografiju i daktilografiju. Naročito pazi na pravopis i interpukciju i trudi se da tekst bude ispisan jasnim i lepim stilom. Sast...

Statističar/ka

Statistika je nauka zasnovana na matematičkim principima prikupljanja, analize i prezentacije kvantitativnih informacija. Statističar primenjuje svoje stečeno matematičko i statističko znanje na predmet ispitivanja i istraživanja, na prikupljanje, obradu i analizu podataka, odnosno na interpretaciju...

Finansijski/a analitičar/ka

Finansijski analitičar je finansijski savetnik, koji na osnovu proučavanja tržišta hartija od vrednosti i posebnih tehnika finansijskih analiza daje podatke o stanju i kretanjima na tržištu i preporuke kod upravljanja investicionim kapitalom. On pomaže ljudima prilikom ulaganja i donošenja odluka o...

Menadžer/ka bankarske filijale

Kontrola protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke.

Preduzetnik/ica

Pre nego što osnujete svoju firmu, bilo bi dobro da se odlučite za neku oblast rada. To je samo prvi korak, jer bez ozbiljne poslovne analize i usavršavanja nećete moći da računate na uspeh. Ekspertiza je neophodna jer ćete u velikom broju slučajeva sami raditi. Naravno, u sklopu nekog projekta svak...

Ekonomski/a tehničar/ka

Posao ekonomskog tehničara može varirati u zavisnosti od polja rada, a osnovna zaduženja uključuju računovodstvenei finansijske poslove, poslove osiguranja i bankarstva, komercijalne poslove i administraciju. U svom svakodnevnom radu sastavljaju izveštaje o poslovanju, vode dokumentaciju, izrađuju...

Službenik/ica za javne nabavke

Komunikacija sa klijentima, praćenje objavljenih oglasa o javnim nabavkama na portalu JN, priprema i podnošenje ponuda putem portala JN, izveštavanje o rezultatima kao i vođenje evidencije o dobijenim/nedobijenim tenderima, vođenje, ažuriranje i arhiviranje poslovne dokumentacije, ostali administrat...

Direktor/ka prodaje

Direktor prodaje odgovoran je za planiranje, implementaciju i upravljanje strategijom prodaje kompanije. Ova uloga zahteva izuzetne veštine vođenja, komunikacije, pregovaranja i strateškog planiranja. Zadaci: Sastanci sa najvećim klijentima, mentorisanje i savetovanje sa kolegama koji se bave pro...

Inspektor/ka

Inspektori/ke nadziru rad različitih tela državne uprave, javnih preduzeća... Upravljanje državom podrazumeva donošenje zakona i propisa, sprovođenje tih zakona i propisa i nadzor sprovođenja istih zakona i propisa. Ta tri zadatka obavljaju tela državne uprave – ministarstva i druga državna tela. Sv...