Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Hemijski/a laborant/kinja - tehničar/ka

Rad u laboratoriji, testiranje uzoraka, sortiranje materijala, rad sa pacijentima.

Nastavnik/ica fizike

- pripremanje za čas-korišćenje literature, udžbenika, interneta-pisanje priprema - izvodjenje nastave - popunjavanje nastavnih knjiga, vođenje evidencije - razgovor sa roditeljima

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Istraživač/ica pripravnik/ica

Aktivnosti su sledeće: - Nastavak studija na master ili postidiplomskom nivou; Prikupljanje podataka, obrada podataka, pisanje izveštaja, pisanje naučnih članaka, organizacija konferencija/naučnih skupova. - Čitanje literature iz oblasti profesionalnog interesovanja (vezano za doktorske studije)...

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Geolog / geološkinja

Prikupljanje i analiziranje fosilnih ostataka životinjskog i biljnog porekla, na osnovu čega se šire saznanja o starosti planete Zemlje, o njenom razvoju, kao i razvoju života na njoj. Posao uključuje i čitanje i izradu geoloških karata.

Inženjer/ka zaštite bilja

Inženjeri zaštite bilja rade kao inspektori za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama i preduzećima koja obavljaju mere zaštite bilja. Inženjeri zaštite bilja ispituju metode uzgoja poljoprivrednih kultura, razvijaju postupke kako bi se poboljšao njihov kvalitet i rodnost. Pronalaze načine za sig...

Statističar/ka

Statistika je nauka zasnovana na matematičkim principima prikupljanja, analize i prezentacije kvantitativnih informacija. Statističar primenjuje svoje stečeno matematičko i statističko znanje na predmet ispitivanja i istraživanja, na prikupljanje, obradu i analizu podataka, odnosno na interpretaciju...

Analitičar/ka investicija

Analitičari investicija su specijalizovani za ispitivanje uspešnosti firmi, tržišnih sektora i ekonomije u celini. Na osnovu ispitivanja oni predstavljaju svoje nalaze i preporuke za klijente, pružajući im detalje o tome kada je i gde najpovoljnije investirati ili povući iste. Moraju biti vrlo preci...

Preduzetnik/ica

Pre nego što osnujete svoju firmu, bilo bi dobro da se odlučite za neku oblast rada. To je samo prvi korak, jer bez ozbiljne poslovne analize i usavršavanja nećete moći da računate na uspeh. Ekspertiza je neophodna jer ćete u velikom broju slučajeva sami raditi. Naravno, u sklopu nekog projekta svak...

Nastavnik/ca matematike

Profesor matematike predaje matematiku u osnovnim i srednjim školama. Usmeno i pismeno ispituje učenike i ocenjuje njihovo znanje iz matematike. Evaluacija mora biti detaljna i objektivna, jer svaka greška može oštetiti učenika. Profesor matematike svojim radom i sopstvenim primerom obrazuje učen...

Profesor/ka biologije

Držanje časova osnovcima ili srednjoškolcima, postoji mogućnost držanja sekcija, priprema za čas, pregledanje kontrolnih zadataka, vođenje dnevnika i administracije, rad sa roditeljima, konsultacije sa stručnim saradnicima.

Meteorolog / meteorološkinja

Meteorolozi/ meteorološkinje primenjuju znanja fizike na zbivanja u gasovitom, tekućem i čvrstom delu Zemlje. Posmatraju i proučavaju prirodne pojave, pomno planiraju, organizuju i sprovode terenska merenja i naučnim metodama analiziraju i tumače dobijene rezultate. Istražuju fizička svojstva Zemlji...

Hemičar/ka

Hemičari, odnosno inženjeri hemije, bave se istraživačkim radom i primenom prikupljenih činjenica i spoznaja o hemijskim sastavima. Hemičari su razvili izvanredno velik broj novih proizvoda, kao što su sintetička vlakna, boje, lekovi, elektroničke komponente i slično, kao i procese koji štede energi...

Matematičar/ka

Matematičari/ke se, u najširem smislu, bave zakonitostima i načelima odnosa među veličinama i prostornim oblicima. Svoja znanja, takođe, primenjuju u rešavanju praktičnih problema unutar različitih područja ljudske delatnosti. Poslovi matematičara mogu se svrstati u dve široke kategorije: teorijska...

Fizičar/ka

Fizičar se bavi proučavanjem prirodnih zakona, strukture i svojstava materije, fenomena stvaranja i prenosa energije itd. Planira i sprovodi naučna istraživanja, eksperimente i merenja. Postavlja hipoteze o objektu merenja, koje proverava uz pomoć matematičkih alata i računara. U radu se koriste la...

Biolog / biološkinja

Biolozi proučavaju žive organizme i njihove odnose s okolinom. Polazeći od jedinke kao celine i ćelije kao osnovne jedinice života, biolozi u saradnji s drugim naučnicima otkrivaju fizičko-hemijske zakonitosti i molekularnu osnovu života. Znanja na molekularnom nivou nastoje da objasne složenije cel...

Ekolog / ekološkinja

Ekolog je osposobljen za naučno-istraživački rad na terenu i u laboratoriji, a može raditi u različitim delatnostima: građevinarstvu, industriji, prometu, urbanizmu, prostornom planiranju, energetici. Ekolog istražuje pojave u okolišu, ocenjuje uticaje na okoliš i s tim povezane rizike, utvrđuje sta...

Inženjer/ka zaštite životne sredine

Inženjeri/ke zaštite životne sredine rade na poboljšanju recikliranja, odlaganja otpada, javnog zdravlja i kontrole zagađenja vode i vazduha. Oblast obuhvata niz različitih disciplina, uključujući matematiku, hemiju, ekologiju, geologiju, hidrologiju, mikrobiologiju, ekonomiju i zaštitu životne sred...

Geograf / geografkinja

Geografi se bave proučavanjem geografske strukture Zemlje, naseljenošću i strukturom stanovništva pojedinih krajeva, različitim pojavama u prirodi i njihovim uticajem na čoveka. Oni takođe osmišljavaju načine iskorišćavanja prirodnih resursa, koji su najkorisniji za čoveka i najmanje štetni za priro...