Baza zanimanja

Matematičar/ka

Matematičari/ke se, u najširem smislu, bave zakonitostima i načelima odnosa među veličinama i prostornim oblicima. Svoja znanja, takođe, primenjuju u rešavanju praktičnih problema unutar različitih područja ljudske delatnosti. Poslovi matematičara mogu se svrstati u dve široke kategorije: teorijska i primenjena matematika. Ipak, ova dva područja rada nisu oštro razgraničena i često se preklapaju.
Teorijski matematičari unapređuju matematičku nauku otkrivanjem novih načela i novih odnosa među postojećim matematičkim načelima. Usmereni su na prvom mestu na pronalaženje i obogaćivanje temeljnih znanja i pritom se ne zanimaju nužno za mogućnosti njihove praktične primene. Ova apstraktna i teorijska znanja su, međutim, neophodna za razvoj i nastanak brojnih naučnih i tehničkih dostignuća.
Neki matematičari su nastavnici koji podučavaju matematiku u osnovnim i srednjim školama, gimnazijama i na fakultetima. Zavisno od profila matematičara, neki nastavnici predaju i informatiku, statistiku ili fiziku u gimnazijama i drugim srednjim školama.
Najširu grupu stručnjaka čine primenjeni matematičari. Oni se koriste teorijama i tehnikama kao što su matematičko modeliranje i numeričke metode da bi postavili i rešili praktične probleme u ekonomiji, tehnici, politici i u svim područjima prirodnih i društvenih nauka. Neki stručnjaci se tako bave analizama matematičkih aspekata računara i komunikacijskih mreža; drugi primenjuju matematičke i računarske tehnike u ispitivanju učinaka novih farmakoloških sredstava na organizam i lečenje bolesti. Matematičari se, nadalje, bave analizama aerodinamičkih karakteristika aviona, organizacijom poslovanja različitih kompanija ili praćenjem procesa proizvodnje u industriji. Neki matematičari su uključeni u timove stručnjaka koji se bave otkrivanjem, razvojem i analizama sistema šifriranja namenjenih prenošenju informacija važnih za nacionalnu sigurnost. Ovi stručnjaci se nazivaju kriptanalitičari.
Mnogi primenjeni matematičari bave se projektovanjem informacionih sistema. Matematičari prate i učestvuju u stvaranju i uvođenju novih tehnologija i predlažu organizaciona rešenja i promene, kako bi se unapredilo poslovanje neke kompanije. Poslovi matematičara sastoje se i u održavanju sistema ili informatičke mreže unutar kompanije. Oni podučavaju i korisnike kompjuterskih programa.
osnovnim, srednjim i visokim školama, fakultetima, naučno-istraživačkim institutima, računarskim centrima ustanova i kompanija, preduzećima koja se bave softverom, bankama, statističkim zavodima, osiguravajućim društvima.
Pohađanje seminara i stručnih skupova radi usavršavanja znanja.
Praksa ili volontiranje u nekom naučno-istraživačkom institutu, asistent na fakultetu...
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Radno vreme matematičara zaposlenih u javnim ili privatnim preduzećima u pravilu je propisano i najčešće se odvija u prepodnevnoj smeni. Oni mogu da rade sami, u malim grupama matematičara ili kao članovi timova koji uključuju inženjere, fizičare, tehničare i druge stručnjake.
Kratki rokovi za izvršenje poslova, prekovremeni rad su sastavni deo njihovog posla. Matematičari zaposleni u školskim ustanovama i administratori koji održavaju velike sisteme pri računarskim centrima mogu raditi i u smenama.
U poređenju sa drugim naukama, šanse za akademsku karijeru u matematici su iznad proseka. To znači da ako želite da radite u nastavi ili istraživanju, i ostanete na univerzitetu, veća je mogućnost sa matematikom nego sa drugim predmetima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.