Baza zanimanja

Koordinator/ka kancelarije za mlade

Koordinator/ka lokalne Kancelarije za mlade je osoba zaposlena u opštini/gradu koja rukovodi poslovima Kancelarije za mlade.
Neki od poslova koje obavlja su:
• Planiranje, sprovođenje i praćenje razvoja omladinske politike na lokalnom nivou;
• Iniciranje i praćenje sprovođenja Lokalnog akcionog plana za mlade (ukoliko dokument postoji);
• Uspostavljanje i održavanje saradnje sa svim relevantnim partnerima, njihovo umrežavanje, komunikacija i međusobna koordinacija;
• Podsticanje aktivizma mladih, komunikacija sa mladima, udruženjima mladih i za mlade;
• Pružanje podrške radu Saveta za mlade (ukoliko je ovo telo osnovano);
• Upravlja Omladinskim klubom;
• Inicira pripremu, priprema i realizije projekte i učešće grada u programima i projektima za mlade;
Lokalnoj kancelariji za mlade
Srednja škola u četvorogodišnjem trajanju
• Potrebno je da koordinator/ka poseduje znanja i veštine potrebne za drugi nivo kompetencija omladinskog radnika/ce.
• Poželjno je da koordinator/ka kontinuirano pohađa različita stručna predavanja, seminare, treninge i slične edukacije koje će doprineti razvoju ličnih kapaciteta radnika.
• Završene osnovne akademske studije;
• Rad u organizacijama civilnog društva;
• Pohađanje specijalizovanih edukacija, treninga, seminara iz oblasti rada sa decom i mladima, volontiranja, rada sa marginalizovanim grupama itd.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
• Mogućnost stalnog profesionalnog usavršavanja
• Izazovan i dinamičan posao
• Stalan ličan rast i razvoj
• Mogućnost da budeš kreator promena na lokalnom nivou
• Ostvarivanje novih kontakata i putovanje
• Veliki broj administrativnih procedura i standarda koje je potrebno ispuniti s obzirom na zaposlenje u lokalnoj samoupravi.
• Nisko plaćeno zanimanje
• Radno mesto podložno promenama partijske strukture na lokalnom nivou.
Koordinator kancelarije za mlade je novo zanimanje, kao i sama institucija kancelarije za mlade. Ipak, to je jedno od prvih zanimanja koje zahtevaju obavljanje posla omladinskog radnika u okviru jedinica lokalne samouprave.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.