Baza zanimanja

Menadžer/ka

Menadžeri rade na ključnim upravljačkim i izvršnim položajima u privatnim i državnim preduzećima, u kojima kreiraju i sprovode poslovnu politiku. Naime, menadžment je višenamenski organ koji predstavlja proces izvršavanja zadataka uz pomoć drugih ljudi u bilo kojoj industriji, dok je menadžer osoba koja planira i realizuje korporativne ciljeve uz pomoć ostalih zaposlenih.

Menadžerski posao uključuje veliki broj zaduženja, pa i ceremonijalne poslove. Menadžeri u malim firmama u velikoj meri su još uvek angažovani na rutinskim poslovima, zbog toga što mnoge male firme ne mogu da formiraju grupu specijalista za pojedine poslove. Posao menadžera uključuje i prikupljanje važnih informacija, a mnoge od neophodnih informacija su im dostupne zahvaljujući njihovom statusu. Zajedno sa svojim saradnicima, menadžeri prave poslovnu strategiju firme, poslovne planove, vode politiku firme i sprovode je u praksi. Takođe, jedan od njihovih osnovnih poslova je i analiziranje okruženja.

Menadžeri planiraju ciljeve i zadatke koje treba dostići i izvršiti, zatim definišu organizacionu strukturu koja može da obezbedi realizaciju tih ciljeva. Oni biraju kadrove sa kojima će raditi na izvršavanju planiranih zadataka, rukovode celokupnim procesom i kontrolišu svaki aspekt plana aktivnosti, kako bi uspešno realizovali poslovne ciljeve kompanije u tekućim uslovima i sa resursima koji su na raspolaganju.

Menadžment je sklop marketinga, PR-a, finansija, prodaje, poslovne organizacije, timskog rada i ličnih veština. U skladu sa tim, radni dan jednog menadžera je poprilično dinamičan, a u zavisnosti od njegovog položaja (top, funkcionalan ili operativni menadžment) njegovi zadaci mogu podrazumevati: uspostavljanje strateških ciljeva prikupljanjem relevantnih informacija, praćenje zakonskih propisa i odgovornost za njihovu primenu, prilagođavanje poslovne strategije kompanije tržišnim uslovima, formiranje novih operativnih standarda i procedura, izrada proračuna projekta i poslovne opravdanosti, sprovođenje plana aktivnosti i postizanje unapred određenih ciljeva, upravljanje ljudskim resursima u cilju efektivne i efikasne realizacije ciljeva, upravljanje svakodnevnim aktivnostima, motivisanje i razvijanje tima, koordinacija izvršenja zadataka, ispravljanje nepravilnosti u toku izvršenja, kontrola rezultata rada i izvršavanja plana aktivnosti, prikupljanje povratnih informacija od strane klijenata i ispitivanje tržišta, formiranje i unapređenje brenda kompanije, obezbeđivanje poštovanja kompanijskih pravila i procedura, preporučivanje i predlaganje promena višim rukovodiocima, praćenje aktuelnosti i poslovanja konkurenata, priprema i podnošenje izveštaja o aktivnostima.
Kompanijama, kao i u uslužnim delatnostima i u neproizvodnim delatnostima, kao što su sport, kultura, umetnost, zabava i rekreacija.
Budući da rade na ključnim položajima u preduzeću, menadžeri posvećuju posebnu pažnju stručnom usavršavanju – seminarima, poslovnim školama i samostalnom radu.
Organizacije se za svoje potrebe služe dvema vrstama strategija za identifikaciju i razvoj menadžera.
Prva je planska, strukturirana, centralizovana i kontinuirana i podrazumeva dugotrajno praćenje zaposlenih. To radi kadrovska služba sistematskim procenjivanjem i intervjuima, opažanjem ponašanja i registrovanjem kritičnih događaja. Takva strategija primenjuje se u stabilnim organizacijama koje se sporo razvijaju, kao što su banke.
Druga strategija je nestrukturirana i decentralizovana, sprovodi se prema potrebi, a organizuju je i sprovode postojeći menadžeri među svojim saradnicima. Ova strategija je tipična za manja preduzeća koja brzo razvijaju svoje poslovanje.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Tehničke, manipulativne veštine
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Druželjubivost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Mogućnost dobijanja visoke novčane nadoknade za obavljenje poslova, kao i bonusa.
Osobe ovog stručnog profila su izložene stresu zbog rizičnosti strateških poslovnih odluka, odgovornosti za poslovanje u skladu sa zakonom, čestih putovanja kada su odvojeni od porodice, kao i zbog vremenskih rokova koje moraju da poštuju.
Menadžeri koji ispunjavaju sve zahteve relativno su retki, pa imaju dobru mogućnost zapošljavanja. Menadžeri mogu napredovati do položaja generalnog direktora preduzeća, koji upravlja timom podređenih menadžera.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.