Baza zanimanja

Personalni asistent/kinja za osobu sa invaliditetom

Personalni asistent pruža podršku osobama s invaliditetom u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, savladavanju prepreka i ostvarivanju samostalnijeg života. Podržavaju ih i podstiču u skladu sa njihovim individualnim potrebama i sposobnostima. U zavisnosti od vrste invaliditeta, ličnih potreba i životnih uslova definiše se nivo podrške koji lični asistenti pružaju i opseg aktivnosti koje obavljaju. Aktivnosti koje obavljaju personalni asistenti obuhvataju pružanje podrške u održavanju lične higijene, ishrani, oblačenju, obavljanju kućnih poslova, pohađanju fakulteta, boravku na radnom mestu, u kupovini, u javnom prevozu, tokom slobodnog vremena, organizacije dnevnih aktivnosti… Posao obavlja najčešće u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom u zavisnosti od aktivnosti u kojima pruža podršku korisniku.
Centar za socijalni rad, udruženja koja rade sa osobama sa invaliditetom, privatno angažovanje
Za obavljanje poslova personalnog asistenta ne postoji formalno obrazovanje i formalna kvalifikacija, ali je potrebno pohađanje odgovarajuće obuke.
Da bi se neko bavio ovim poslom, potrebno je da prođe licenciranu obuku, nakon završetka Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.
od 1 do 2 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Druželjubivost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
  • Dobrodušnost
Personalni asistent svakodnevno pomaže osobama sa invaliditetom, podržava ih u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, razvoju i održavanju samostalnosti, što predstavlja izvor zadovoljstva i ispunjenosti. Posao personalnog asistenta je zanimljiv, human i raznolik i ne zahteva uvek neke određene kvalifikacije ili prethodno iskustvo i mogu da ga vrše ljudi različitih godina i porekla.
Posao personalnog asistenta često zahteva neredovno radno vreme i rad tokom praznika. Radni dan može biti dug i naporan. Zahteva dosta ličnog zalaganja i energije. Rad sa pojedinim korisnicima može biti izuzetno zahtevan.
Potrebno je da personalni asistent poseduje empatiju i usmerenost na potrebe korisnika, da bude strpljiv, istrajan, odgovoran, pouzdan, organizovan, komunikativan, da bude emocionalno stabilan, fleksibilan i spsoban za brzo reagovanje.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.