Baza zanimanja

Vizualizator informacija

Vizualizator/ka informacija može da obavlja različite aktivnosti prilikom prezentovanja, primenom vizuelnih alata (u njih se ubrajaju grafički prikazi, fotografije, video klipovi, crteži; posteri, mape itd.). Ovi alati mogu unaprediti prezentaciju – mogu usmeriti i poboljašati pažnju publike, njihovo razumevanje ključnih tačaka teme, kao i njihovih veza i odnosa, podsticati njihovu zainteresovanost i entuzijazam za izučavanje teme. Vizuelna sredstva se biraju u odnosu na svrhu prezentacije i ciljne grupe kojoj je namenjena.
Aktivnosti koje je moguće obavljati su sledeće:
predstavljanje naziva teme, prikazivanje primera, smanjeno predstavljanje broja izgovorenih reči putem grafičkih prikaza (na primer tabelarni ili šematski prikaz rezultata istraživanja), naglašavanje izgovorenog posebnim označavanjem (korišćenjem boja, simbola ili oznaka), predstavljanje i objašnjavanje odnosa između ključnih tačaka teme na jednostavniji, „slikovitiji“ način, pravljanje legendi simbola, ilustracija postavljenih pitanja publike, sumiranje informacija, izvođenje zaključaka itd. Pre nego što vizuelizator/ka odluči kako će predstavljati sadržaj treba da vodi računa o tome da li će publika razumeti šta on/ona želi da predstavi (da li postoji usaglašenost između vizuelnog predstavljanja i govora kako ne bi došlo do konfuzije, vizuelni alati treba budu jasni, pregledni i vidljivi od strane svih u publici; pridržavanje jednog stila u prikazivanju, bez velikog broja boja, različitih veličina slova; predlog je da se traži povratna informacija od kolege/nice o kvalitetu i efikasnosti planirane vizualizacije sadržaja itd.)
Kompanijama, institucijama neformalnog obrazovanja koje organizuju različite vrste obuka i treninga za razvoja znanja i veština različitih ciljnih grupa (zaposlenih, studenata, učenika itd.), (ne)vladinom sektoru
Kursevi i obuke koje podrazumevaju znanja o upotrebi digitalnih tehnologija, kompjuterskih programa i koje podrazumevaju sticanje veština javnog nastupa.
Rad na pozicijama koje zahtevaju javne nastupe, održavanje obuka, vođenje sastanaka. Razvijena veštine crtanja i znanja o upotrebi digitalnih tehnologija i kompjuterskih programa.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Energičnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
Rad na ovoj poziciji podstiče razvoj govorničkih veština i veština prezentovanja, strukturiranog predstavljanja sadržaja, jasnost i sažetost u izlaganju, ali i sposobnosti slikovitog predstavljanja sadržaja. Vizualizator/ka treba da pohađa različte obuke za usavršavanje u ovom domenu kako bi bio/bila u toku sa različitim savremenim načinima prezentovanja informacija putem digitalnih tehnologija.
Obavljanje posla vizualizator/ke informacija zahteva razvijene veštine paralelnog prezentovanja sadržaja na verbalni i vizuelni način, pri čemu i neverbalna komunikacija predavača mora da bude u skladu sa tim. Važno je voidti računa o tome da predstavljene informacije budu razumljive svima u publici. Takođe, vizuelni alati treba da budu „dopuna“ usmenoj reči i da je prate, a ne da idu „korak isped“ nje.
Vizuelno predstavljanje informacija i priče koja stoji „iza“ predstavljenog sadržaja postalo je veoma važno poslednjih godina. Osim reči vizuelni elementi predstavljaju važan element komunikacije u savremenom društvu, koje se često naziva i „vizuelnim“.
Imajući u vidu da se nivo pažnje osoba prilikom rada na zadacima smanjuje, usled gubitka koncentracije, a da se obim dostupnih informacija povećava, veoma je važno perdstaviti informacije publici na jasan, strukturiran i svrsishodan način. Informacije koje je potrebno predstaviti mogu, ali i ne moraju, da pošalju „snažnu poruku“. To zavisi od znanja i veština osobe da ih predstavi na način tako da usmeri pažnja publike i da ih podstakne na promišljanje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.