Baza zanimanja

Vizualizator informacija

Vizualizator/ka informacija može da obavlja različite aktivnosti prilikom prezentovanja, primenom vizuelnih alata (u njih se ubrajaju grafički prikazi, fotografije, video klipovi, crteži; posteri, mape itd.). Ovi alati mogu unaprediti prezentaciju – mogu usmeriti i poboljašati pažnju publike, njihovo razumevanje ključnih tačaka teme, kao i njihovih veza i odnosa, podsticati njihovu zainteresovanost i entuzijazam za izučavanje teme. Vizuelna sredstva se biraju u odnosu na svrhu prezentacije i ciljne grupe kojoj je namenjena.
Aktivnosti koje je moguće obavljati su sledeće:
predstavljanje naziva teme; prikazivanje primera; smanjeno predstavljanje broja izgovorenih reči putem grafičkih prikaza (na primer tabelarni ili šematski prikaz rezultata istraživanja); naglašavanje izgovorenog posebnim označavanjem (korišćenjem boja, simbola ili oznaka); predstavljanje i objašnjavanje odnosa između ključnih tačaka teme na jednostavniji, „slikovitiji“ način; pravljanje legendi simbola; ilustracija postavljenih pitanja publike; sumiranje informacija; izvođenje zaključaka itd. Pre nego što vizuelizator/ka odluči kako će predstavljati sadržaj treba da vodi računa o tome da li će publika razumeti šta on/ona želi da predstavi (da li postoji usaglašenost između vizuelnog predstavljanja i govora kako ne bi došlo do konfuzije; vizuelni alati treba budu jasni, pregledni i vidljivi od strane svih u publici; pridržavanje jednog stila u prikazivanju, bez velikog broja boja, različitih veličina slova; predlog je da se traži povratna informacija od kolege/nice o kvalitetu i efikasnosti planirane vizualizacije sadržaja itd.)
kompanijama; institucijama neformalnog obrazovanja, koje organizuju različite vrste obuka i treninga za razvoja znanja i veština različitih ciljnih grupa (zaposlenih, studenata, učenika itd.); (ne)vladinom sektoru
evra
Rad na pozicijama koje zahtevaju javne nastupe, održavanje obuka, vođenje sastanaka. Razvijena veštine crtanja i znanja o upotrebi digitalnih tehnologija i kompjuterskih programa.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
Rad na ovoj poziciji podstiče razvoj govorničkih veština i veština prezentovanja, strukturiranog predstavljanja sadržaja, jasnost i sažetost u izlaganju, ali i sposobnosti slikovitog predstavljanja sadržaja. Vizualizator/ka treba da pohađa različte obuke za usavršavanje u ovom domenu kako bi bio/bila u toku sa različitim savremenim načinima prezentovanja informacija putem digitalnih tehnologija.
Obavljanje posla vizualizator/ke informacija zahteva razvijene veštine paralelnog prezentovanja sadržaja na verbalni i vizuelni način, pri čemu i neverbalna komunikacija predavača mora da bude u skladu sa tim. Važno je voidti računa o tome da predstavljene informacije budu razumljive svima u publici. Takođe, vizuelni alati treba da budu „dopuna“ usmenoj reči i da je prate, a ne da idu „korak isped“ nje.
Vizuelno predstavljanje informacija i priče koja stoji „iza“ predstavljenog sadržaja postalo je veoma važno poslednjih godina. Osim reči vizuelni elementi predstavljaju važan element komunikacije u savremenom društvu, koje se često naziva i „vizuelnim“.
Imajući u vidu da se nivo pažnje osoba prilikom rada na zadacima smanjuje, usled gubitka koncentracije, a da se obim dostupnih informacija povećava, veoma je važno perdstaviti informacije publici na jasan, strukturiran i svrsishodan način. Informacije koje je potrebno predstaviti mogu, ali i ne moraju, da pošalju „snažnu poruku“. To zavisi od znanja i veština osobe da ih predstavi na način tako da usmeri pažnja publike i da ih podstakne na promišljanje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.