Baza zanimanja

Molekularni biolog/biološkinja

Učestvuje u procesu rada u jedinici za molekularnu dijagnostiku; preporučuje i učestvuje u formulisanju procedura i vodiča za rad jedinice za molekularnu mikrobiološku dijagnostiku; kontroliše uzimanja uzoraka, obradu i tumačenje dobijenih rezultata; učestvuje u posebnim projektima; učestvuje u pripremi specijalnih studija i izveštaja; učestvuje u molekularnoj dijagnostici infekcija; posebnim metodama učestvuje u analizi bolničkih i vanbolničkih epidemija; učestvuje u izboru analitičkih metoda koje se koriste u proceni rezultata molekularnih analiza; proverava rezultate molekularnih ispitivanja u pogledu preciznosti i saglasnosti sa standardima; učestvuje u usavršavanju postojećih i uvođenju novih metoda za genetičke analize; prati savremena dostignuća u oblasti medicinske genetike; učestvuje u radu stručnih multidisciplinarnih timova; učestvuje u procesima opremanja i snabdevanja jedinice za molekularnu dijagnostiku; učestvuje u organizovanju edukacije i treninga za laboratorijsko osoblje; pruža stručne informacije i podršku za laboratorije iz mreže; vodi zapise i priprema izveštaje i korespodenciju u vezi sa molekularnim metodama dijagnostike; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Jedinice i rukovodioca Centra.
Gradski zavod za javno zdravlje, privatne i državne laboratorije...
Poželjno je usavršavanje kroz samostalno učenje.
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Dinamičan posao.
Odgovoran posao koji zahteva skoncentrisnost na radu.
Molekularna biologija je nauka koja proučava biologiju na molekularnom nivou. Međutim ova nauka nije usko definisana, već se preklapa sa prirodnim naukama kao što su biologija i hemija, a naročito se preklapa sa genetikom i biohemijom.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.