Baza zanimanja

Menadžer/ka ljudskih resursa

HR menadžment ili menadžment ljudskih resursa, predstavlja upravljanje ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju biznis ciljeva organizacije. Tu je da omogući da zaposleni daju svoj puni potencijal i da u kompaniji pravi čovek bude na pravom mestu. Ovaj sektor ima ulogu razvijanja odgovornosti i povećanja produktivnosti i efikasnosti svakog posebnog sektora. Povezuje timove i ljude, ubrzava i olakšava procese.
Odgovornosti HR menadžera su sledeće: sprovođenje procesa selekcije i regrutacije, raspisivanje konkursa za radno mesto, briga o merama i nivou zadovoljstva zaposlenih i identifikovanje oblasti koje zahtevaju poboljšanje, rad na razvoju tima, savetovanje menadžment o odlukama koje treba sprovesti, rad i komunikacija sa višim menadžmentom kompanije, briga o međuljudskim odnosima zaposleni, sprovođenje obuke, osmišljavanje i sprovođenje novih pravila i procedura za kvalitetniji rad i razvoj u kompanije, vođenje računa o poštovanju politike kompanije i propisa koji su doneti kao i to da oni budu u skladu sa trenutno važećim zakonom o radnom pravu, bavljenje disciplinskim procesima, donošenjem odluka i izricanjem poslovnih rešenja u domenu ljudskih resursa.
različitim kompanijama, korporacijama, manjim firmama
Postoji dosta kurseva iz oblasti razvoja ljudskih resursa.
Stručna praksa u toku studiranja.
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Uspešne kompanije najveću pažnju poklanjaju izboru kvalitetnih kadrova i njihovom usavršavanju, zato što znaju da su ljudi njihov navažniji resurs. Upravo zbog ovoga, sve je veća potražnja za menadžerima ljudskih resursa na tržitu rada.
Ponekad je potrebno da menadžer ljudskih resursa stavi potrebe i želje zaposlenih ispred svojih.
Osobine i interesovanja koje krase uspešnog HR menadžera su sledeće: izražene sposobnosti za dobro verbalno i pismeno izražavanje, afinitet ka aktivnom slušanju, analitičnost i sposobnost dobre procene karaktera, diplomatske i pregovaračke sposobnosti, vrhunske veštine komunikacije i razvijene savetodavne uloge, sposobnost za analizu, tumačenje i objašnjavanje, poznavanje pravnog okvira u kome se uređuje zapošljavanje, nepristrasnost i pravičnost, taktičnost i samopouzdanje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.