Baza zanimanja

Andragog/andragoškinja

Andragozi poznaju sve karakteristike, specifičnosti i načine na koje odrasli ljudi uče i znaju kako da prilagode proces učenja tako da odgovara potrebama odraslog polaznika, i da podstiču lični razvoj pojedinca. Isto tako, andragozi se bave i barijerama sa kojima se odrasli polaznici susreću tokom učenja ili obrazovanja i na koji način mogu biti prevaziđeni. Tokom procesa učenja i obrazovanja, andragozi su velika podrška nastavnicima ili predavačima u osmišljavanju sadržaja ili prilagođavanju metoda odraslim polaznicima, a često i sami realizuju različite obrazovne aktivnosti.
Nevladinim organizacijama, kompanijama, školama za osnovno obrazovanje odraslih
od 400 do 500 evra
Završen fakultet, volontiranje u drugim nevladinim organizacijama i institucijama
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Pomagačke, humanističke
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
  • Dobrodušnost
Mogućnost rada u različitim oblastima, rad sa ljudima, kreativan posao
Slaba prepoznatljivost na tržištu rada
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.