Baza zanimanja

Energetski menadžer/ka

Energetski menadžeri imaju ključnu ulogu u uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta i njihove obaveze su sledeće:
-da prikupljaju i analiziraju podatke o načinu korišćenja energije obveznika sistema;
-da pripreme programe i planove energetske efikasnosti;
-da predlažu mere koje doprinose efikasnom korišćenju energije i učestvuju u njihovoj realizaciji;
-da pripreme godišnje izveštaje o ostvarivanju ciljeva sadržanih u programu i planu energetske efikasnosti;
-da preduzimaju i druge aktivnosti i mere koje doprinose uštedama energije i unapređenju sistema energetske efikasnosti.
-odgovorni su za izradu analiza, studija i projektno-tehničke dokumentacije za projekte iz oblasti energetske efikasnosti
- bavljaju neophodne pripreme u okviru postojećeg portfolija, vezano za dobijanje zelenih sertifikata
- prati potrošnju električne energije, prikuplja i analizira podatke o načinu potrošnje
Industrijski sektor, lokalne samouprave
Dodatno znanje iz ekologije i održivosti.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Pregovaračke
  • Administrativne
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Manipulativnost
Rad na uštedi energije je veoma važan i odgovoran posao, čiji cilj je dobrobit svih.
Slaba zastupljenost u sistemu visokog obrazovanja (na fakultetima).
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.