Baza zanimanja

Vaspitač/ica

Vaspitač je osoba koja brine o deci tokom njihovog boravka u predškolskoj ustanovi, koja ih neguje, obrazuje, socijalizuje i usmerava na pravi put od samog početka života. Njegov rad se zasniva na planu i programu same institucije, koji su prilagođeni uzrastu i mogućnostima dece, a doneti uz saglasnost Ministarstva prosvete. Uz pomoć ovog plana, vaspitači mogu pratiti svoj rad i oceniti efikasnost rada sagledavanjem i praćenjem razvoja dece. Ukoliko postoji potreba, vaspitač može korigovati svoj plan na osnovu toka razvoja dečjeg interesovanja, što zavisi i od same snalažljivosti vaspitača. Kod nas se razlikuju dva tipa planova, propisanih od strane Ministarstva prosvete, a to su Plan A, koji vaspitaču daje mogućnost da prilagođava svoj program svom tempu rada i Plan B, koji je striktno određen.

Zavisno od uzrasta postoji nekoliko različitih dečjih grupa: jaslice (za decu od preve do treće godine života), srednju grupu (za decu od tri do pet godina) i predškolsku grupu (od pet do šest godina života).

U okviru svojih aktivnosti, vaspitač treba da vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalno – emocionalnom, kognitivnom (spoznajnom) razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Za razvoj svakog aspekta dečjeg života veoma značajna je saradnja vaspitača sa stručnjacima lekarske, pedagoške, sociološke, psihološke i deektološke struke. Blagovremenim uviđanjem eventualnih nedostataka ili čak izuzetnih sposobnosti, detetov razvoj se može usmeriti u pozitivnom smeru. Takođe za to su bitne i analize koje vaspitač pravi na osnovu evaluacije programa koji je zacrtan za određeni period, tako da vaspitač, osim što ima obrazovno – vaspitnu ulogu, ima ulogu analitičara.

Ukoliko vaspitač doprinese pravilnom razvoju deteta, rezultati će biti vidljivi već na kraju određenog razdoblja, a
najviše polaskom u školu.
Vrtić, predškolska ustanova
Konstantno usavršavanje, pohadjanje seminara na temu vaspitanja i obrazovno - vaspitnog rada sa decom
preko 3 godine
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Pomagačke, humanističke
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Dobrodušnost
Rad sa decom daje osećaj zadovoljstva, nema lepšeg osećaja od ljubavi i pažnje koje vam posvećuju deca. Ovaj posao takođe pruža mogućnost za kreativnost i maštanje.
Može biti naporan, fizički i telesno, kada se obavljaju određene aktivnosti sa decom.
Posao zahteva ljubav prema tom zanimanju i želju da se radi sa decom. Za obavljanje posla zahteva se puno strpljenja i posvećenosti.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.