Baza zanimanja

Analitičar/ka zaštite životne sredine

Analiza stanja životne sredine podrazumeva obradu kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih na terenu, na osnovu kojih se utvrđuje stepen uticaja čoveka i njegovih aktivnosti na životnu sredinu (količina štetnih materija u vodi, vazduhu i tlu). Analitičar životne sredine poseduje znanje i veštine koje mu omogućavaju da podatke koje dobija od odgovornih institucija i lica obrađuje i objavljuje u formi izveštaja o stanju životne sredine. Primenjuje različite metode i tehnike za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju ekoloških problema, za analizu zagađivanja i degradacije, i donosi mere i akcije na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.
Agencija za zaštitu životne sredine, organi državne uprave i lokalne samouprave...
Pohađanje seminara kako bi analitičar bio u toku sa razvojem savremenih tehnologija i metoda koje se koriste u istraživanjima.
Prakse ili volonterski rad u organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Mogućnost razvijanja analitičkog mišljenja, potreba za mulitdisciplinarnim pristupom koji razvija istraživačke kapacitete.
Povećana odgovornost, pritisak administrativnih organa, rad u nedovoljno razvijenom pravnom okviru .
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.