Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Tehnička podrška

Održavanje mreže, pomoć korisnicima interneta, održavanje magacina, održavanje hostinga i pomoć korisnicima, upućivanje montera i pravljenje radnih naloga, instaliranje baznih stanica i sklapanje istih

Inženjer/ka građevine

projektovanje (istraživački radovi, dokumentovanje, izrada); građenje; pripremni radovi (raščišćavanje terena, priprema gradilišta, dovod vode i struje, odvod vode); građevinski radovi: zemljani, tesarski, betonski, armirano-betonski, armirački, zidarski; završni radovi: krovopokrivački, bravars...

Građevinski/a tehničar/ka

temeljno planiranje gradnje sa inženjerom, detaljna izrada projektne dokumentacije i realizacija na terenu. Npr., da bi se izgradila stambena zgrada treba odabrati prikladno zemljište, pripremiti ga za početak radova i ograditi zaštitnom ogradom. Treba odrediti redosled i dinamiku izvođenja radova,...

Menadžer/ka logistike

Planiranje, organizacija i kontrola procesa transporta, skladištenja i fakturisanja

Saobraćajni/a inženjer/ka

Saobraćajni inženjer se bavi istraživanjem infrastrukture (putevi, mostovi, saobraćajni znaci, semafori) i potom umrežavanjem autobuskih, putnih ili voznih linija, terminalima i odnosima sa drugim vidovima transporta

Inženjer/ka telekomunikacija

Inženjeri telekomunikacija obavljaju poslove vezane za planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacionih vodova i opreme, nadgledaju njihovo postavljanje i održavanje.

Dizajner/ka multimedija

Stvaranje sistema vizuelnih i audio medija i komunikacija, dizajniranje pojedinih medija, definicija poruka (poznatiji kao Copywriter) i obezbeđivanje komunikacije širokog spektra prostiranja i dejstva na ljude i poslovni svet. Veb dizajn, dizajniranje igara, digitalni video, digitalni audio, animac...

Elektrotehničar/ka

Operativni rad u pogonima za proizvodnju ili prodaju elektronske ili elektrotehničke opreme. Podrazumeva se praćenje i učestovanje u proizvodnom procesu kroz izvođenje koraka proizvodnje, rukovanje materijalima, alatom i mašinama. U procesima prodaje podrazumeva se poznavanje proizvoda, a u serviser...

Mašinski/a inženjer/ka

Planiranje i nadgledanje proizvodnje i ispitivanja i merenja ulaznih materijala i gotovih proizvoda, kako bi se ispitale proizvedene komponente. Mašinski inženjeri projektuju mašine i alate, organizuju njihovu proizvodnju i bave se njihovim iskorišćavanjem. Stučnjaci su za pogonske motore, vozila i...

Građevinski/a inženjer/ka

Građevinski inženjeri planiraju i nadziru izgradnju različitih objekata. To mogu biti objekti niskogradnje (putevi, železničke pruge, tuneli, mostovi), hidrogradnje (luke, brane, hidrocentrale, kanalizacije) i visokogradnje (stambeni i industrijski objekti). Učestvuju u svim fazama nastajanja objekt...

Geodeta/kinja

Izrada planova i karata zemljine površine i posmatranje geodinamičnih pojava i pomeranje zemljine kore.

Projektant/kinja mašinstva

Projektovanje mašina i alata i organizacija njihove proizvodnje. Oblikovanje proizvoda ili proizvodnog procesa uzimajući u obzir rapoložive sirovine i dostupnu tehnoogiju proizvodnje, vrstu ulaznog materijala i tehnologiju prerade. Tokom projektovanja koriste statističku i dinamičku analizu mehaničk...

Građevinski/a projektant/kinja

Organizacija poslova izgradnje objekata, pribavljanje dozvola i olakšavanje procesa gradnje kako ne bi došlo do zastoja.

Inženjer/ka arhitekture

Razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama.

Inženjer/ka saobraćaja

Posao saobraćajnog inženjera/ke odnosi se na istraživanje i izgradnju infrastrukture kao što su putevi, pruge, mostovi, saobraćajni znakovi i semafori. Njihov zadatak je da odrede kakve je puteve potrebno praviti i saobraćajnu signalizaciju postaviti kako bi se saobraćaj nesmetano odvijao, pronalaze...

Inženjer/ka vazduhoplovstva

Projektovanje komponenti, servisiranje, unapređivanje standarda kvaliteta, rad u timu sa ostalim inženjerima i projektantima, proveravanje mera bezbednosti, davanje instrukcija i pružanja tehničke podrške servisima.

Inženjer/ka telekomunikacionih sistema

Poslovi koji podrazumevaju planiranje proizvodnje, održavanje i upotrebu telekomunikacione opreme. Vode i nadgledaju izgradnju složenih telekomunikacionih sistema (instalacija i mreža)i kasnije ih i održavaju. Poslovi mogu biti i uže specijalizovani, na primer: nadzor, preventivno i korektivno održa...

Inženjer/ka zaštite na radu

Inženjeri/ke zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti na radu. Prilagođavanjem radne okoline čoveku i prilagođavanjem čoveka radnoj okolini inženjeri/ke zaštite na radu nastoje da smanje opasnosti na radu i da ublaže njihove posledice. Inženjeri/ke zaštite na radu utvrđuju, propisuju,...

Inženjer/ka elektrotehnike

Inženjeri elektrotehnike projektuju, razvijaju, testiraju i nadgledaju proizvodnju elektrotehničke i elektroničke opreme. Oni i predstavljaju opremu kupcima i uče korisnike rukovanju. Njihova struka – elektrotehnika – ima korene u matematici i fizici, ali uključuje i znanja potrebna za kreativnu inž...

Pilot/kinja

Piloti su dobro uvežbani profesionalci koji upravljaju avionima i helikopterima kako bi prevezli putnike, robu, poštu, unesrećene, gasili požare, prašili useve ili pomagali u pronalaženju kriminalaca. Većina pilota ipak upravlja avionima za prevoz putnika, robe i pošte. Osim u malim avionima, posadu...