Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Organizator/ka zdravstvene nege

Učestvuje u pripremi bolesnika za dijagnostičke postupke, a posebno kod sofisticiranih dijagnostičkih metoda. Delokrug rada organizatora zdravstvene nege obuhvata i postupak raspodele redovne medikamentoze i ampulirane terapije. Takođe, sprovodi psihološku pripremu pacijenata i porodice, pogotovo ko...

Inženjer/ka stočarstva

Inženjeri stočarstva bave se proizvodnjom, odnosno naučno-istraživačkim radom vezanim za uzgoj, reprodukciju, rast i razvoj svih domaćih životinja. Stručnjaci specijalizovani za ribarstvo bave se uzgojem i ulovom ribe i drugih organizama, dok oni specijalizovani za mlekarstvo ispitivanjem, proizvodn...

Vaspitač/ica za rad u domu za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju

Rad se zasniva na planu i programu same institucije, koji su prilagođeni uzrastu i mogućnostima dece. Vaspitač vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalnom, emotivnom, kognitivnom razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Takođe su bitne i analize koje vaspitač pravi na osnovu evaluacije progr...

Inženjer/ka industrijskog mašinstva

Industrijski inženjer bavi se razvojem, projektovanjem i usavršavanjem mašina, ljudi i materijala i optimalnim korišćnjem tih sistema. Tu su takođe i organizacija rada, analiza i praćenje procesa proizvodnje, optimizacija proizvodnih procesa, održavanje proizvodne opreme, analiza troškova, analiza p...

Savetnik/ca u Ministarstvu finansija

Rad u oblasti međunarodnih finansijskih odnosa. Saradnja sa multilateralnim finansijskim organizacijama, rešavanje otvorenih pitanja iz oblasti finansijske saradnje sa stranim državama.

Inženjer/ka ratarstva

Ispitivanje metoda uzgoja i pronalaženje načina sigurnijeg suzbijanja štetočina i bolesti poljoprivrednih kultura. Sprovode laboratorijska i poljska ispitivanja, kako bi usavršili metodu prerade sirovih poljoprivrednih proizvoda, testirali pesticide, oplemenili bilje, sproveli selekciju novih sorti,...

Savetnik/ica za pitanja zaštite životne sredine

Rad na projektima, istraživanja, pisanje izveštaja i radova, međunarodne konferencije i seminari, praćenje promena i novina u oblasti zaštite životne sredine.

Savetnik/ica za pitanja bezbednosti

Rad na projektima, učestvovanje i organizacija međunarodnih konferencija, pisanje izveštaja, pregovori sa međunarodnim organizacijama i institucijama.

Biotehnolog / biotehnološkinja

Proučavanje i korišćenje živih organizama u cilju stvaranja nekog proizvoda. Biotehnologija se deli na tradicionalnu i savremenu. Tradicionalna biotehnologija bavi se oplemenjivanjem biljaka i domaćih životinja, korišćenjem mikroorganizama za proizvodnju hrane i pića i dr. U savremenu tehnologiju sp...

Violinista/kinja

Svira muzički instrument kao solista ili kao član muzičke grupe, na primer orkestar ili bend, u svrhu zabavljanja publike. Studira i uvežbava muziku da bi naučio i interpretirao partiture. Svira iz pamćenja ili prateći napisane note. Može improvizovati, komponovati, može pratiti solistu ili nekog dr...

Logoped / logopetkinja

Logopedi se bave jezičnim poremećajima i govorom uopšteno. To znači da analizirati govor, komunikaciju, glas i naglasak dece i odraslih te im pomagati u ispravljanju tih grešaka. Prema dogovoru s lekarom ili samoinicijativno postavlja se dijagnoza. Da bi to učinio, logoped obavlja audiometrijska is...

Somatoped / somatopetkinja

Defektolog – somatoped bavi se prevencijom, detekcijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja motorike, koja se ogleda u slaboj pokretljivosti, nedovoljnoj koordinisanosti pokreta, oštećenjima fine motorike, usporenim senzomotornim i psihomotornim funkcijama. Defektološko somatopedska rehabilitacija...

Kostimograf / kostimografkinja

Kostimograf je vrstan poznavalac stilova i načina oblačenja u različitim vremenskim razdobljima. On crta kostime za pozorište ili film te nadgleda njihovu izradu. Nakon prethodno obavljenog razgovora sa rediteljem i scenografom, kostimograf izrađuje skice, za određeno delo i odnosi ih u krojačku rad...

Inženjer/ka tekstilne tehnologije

Inženjeri/ke tekstilne tehnologije organizuju i koordiniraju proizvodnju u tekstilnoj industriji i dizajniraju tekstil i odeću. Tekstilna industrija obuhvata proizvodnju i preradu vlakana i prediva i preradu tkanina i pletiva u odevne predmete. Inženjeri/ke tekstilne tehnologije ispituju elastičnost...

Solo pevač/ica

Peva kao solista. Interpretira muziku koristeći znanje harmonije, melodije, ritma i stvaranja glasa da bi se predstavila karakterizacija ili postigao lični stil vokalnog izvođenja. Peva, sledeći štampani tekst i muzičke notacije ili pamti partiture. Može pevati a kapela (bez instrumentalne pratnje)...

Inženjer/ka poljoprivrede

Primenjuje inženjerske tehnologije i znanje bioloških nauka na poljoprivredne probleme vezane za produktivnost i mašine, elektrifikaciju, strukturu, zaštitu zemljišta i voda i preradu poljoprivrednih proizvoda. Razvija kriterijume za projektovanje, proizvodnju, odnosno izgradnju opreme, objekata i p...

Inženjer/ka zaštite od požara

Savetuje i pomaže privatnim i javnim organizacijama i vojnim službama u cilju očuvanja života i imovine od požara, eksplozija i sličnih opasnosti. Izrađuje studije za industrijske, trgovačke, javne zgrade, privatne kuće i druge objekte, pre i posle izgradnje, uzimajući u obzir faktore kao što su: ot...

Filmski/a režiser/ka

Režiser je osoba koja na autorski način vodi, usmerava, koordinira i kontroliše procese pripreme, realizacije, izvođenja, sklapanja, uređivanja i montaže audiovizuelnog ili scenskog dela. Režiser koordinira rad na pripremi umetničkog dela za javno prikazivanje ili izvođenje te glumcima daje uputst...

Inženjer/ka naftnog rudarstva

On je osposobljen za rad u području istraživanja, eksploatacije i oplemenjivanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, boksita, nafte, plina, geotermalnih i podzemnih voda, ugljena, arhitektonsko-građevnog i tehničkog kamena, šljunka, peska i gline. Organizuje, prati, nadzire i analizira iskori...

Ginekolog / ginekološkinja (doktor/ka ginekologije)

Ginekolog je lekar koji razmatra probleme ženskog reproduktivnog zdravlja. Oni se prvenstveno bave brigom o svim pitanjima vezanim za jajnike, matericu, grlić i vaginu. Oni leče niz stanja i poremećaja poput ciklusa nepravilnog sazrevanja, promena u reproduktivnim organima itd. Ginekolozi se takođe...