Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Sudija/Sutkinja

Sudija rešava sukobe između dve strane - određuje ko je kriv i donosi presudu. Neki od njegovih zadataka su: lični prijem građana, proučavanje materijala za sudske postupke, održavanje sastanaka, obaveštavanje građana njihovim o pravima i obavezama u toku sprovođenja sudskih postupaka, analizira do...

Menadžer/ka projekata

Projektni menadžer ima odgovornost planiranja i izvođenja bilo kakvog projekta. On raspoređuje resurse, odredjuje vremenske rokove, upravlja komunikacijom u timu, budžetom projekta, analizira rizike, delegira zadatke. U njegov posao ulazi i definisanje projekata, oblikovanje organizacije i sastavlja...

Konzervator/ka (restaurator/ka) u muzeju

Organizuje, koordinira i odgovoran je za obavljanje najsloženijih stručnih poslova u okviru delatnosti od opšteg interesa koja se odnosi na očuvanje kulturnog i istorijskog nasleđa - kulturnih dobara, samostalno sprovodi najsloženije poslove u vezi sa konzervacijom / restauracijom i preventivnom kon...

Saradnik/ca za klinička ispitivanja (Clinical Research Associate - CRA)

Organizacija i koordinacija sprovođenja kliničkog ispitivanja - kontakti sa lekarima-istraživačima, sponzorom, regulatornim telima (Agencija za lekove i medicinska sredstva, Ministarstvo zdravlja). Prikupljanje neophodne dokumentacije za podnošenje zahteva za odobrenje studije regulatornim telima; o...

Inkasant/kinja

Inkasat je onaj koji prima i izdaje novac, kao i druge papire od vrednosti, ponajviše izvan ustanove; ubirač, naplaćivač

Pedagog/škinja u centru za socijalni rad

Poslovi procenjivanja snaga i slabosti pojedinca i porodice (intervjui, terenske posete, analiza dokumentacije, saradnja sa školama, bolnicama, policijom), planiranje usluga i mera iz domena socijalne i porodične zaštite, realizacija planiranih usluga, evaluacija efekata usluga. Procenjivanja razvoj...

Kuvar/ica

Kuvari svoj posao obavljaju pravljenjem svih vrsta toplih i hladnih jela. Zadatak kuvara je da pripremaju mnogobrojna jela, tako da moraju poznavati usklađenost namirnica, pa čak i recepte retkih i specifičnih jela. Kod pravljenja jela je, osim da budu ukusna, potrebno i da budu lepo dekorisana. Zav...

Pomorac

Sam posao pomorca se deli na dve kategorije: nautičari (oni koji su gore, na zapovjednom mostu) i na strojare (oni koji su u utrobi broda i brinu se o radu strojeva). Oba posla su podjednako važna jer bez njih brod ne bi mogao ploviti. Ovo je zanimanje kojim su obuhvaćeni svi poslovi sigurne plovid...

Muzikolog/škinja

Muzikolog je onaj koji se bavi muzikologijom kao naukom, a muzikologija je naučna analiza i proučavanje muzike koje je zasnovano na istraživanju. On može i da predaje muzičku kulturu u školskim institucijama (osnovnim i srednjim). Rad sa grupama od 10 do 15 učenika, predavanja, slušanje muzike, gl...

Oficir/ka

Izvršavanje postavljenih zadataka, realizacija planirane obuke, realizacija vežbi i gađanja.

Košarkaški/a sudija

Savez delegira sudiju za neku utakmicu, sudija u sudijskoj opremi 'sudi', kontroliše košarkašku utakmicu i primenjuje pravila igre. Zadužen je da sve prođe u najboljem redu i u skladu sa pravilima.

Analitičar/ka zaštite životne sredine

Analiza stanja životne sredine podrazumeva obradu kvantitativnih i kvalitativnih podataka prikupljenih na terenu, na osnovu kojih se utvrđuje stepen uticaja čoveka i njegovih aktivnosti na životnu sredinu (količina štetnih materija u vodi, vazduhu i tlu). Analitičar životne sredine poseduje znanje i...

Medicinski/a radiolog / radiološkinja

Medicinski radiolog sprovodi razne vrste snimanja koja omogućuje prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Učestvuju i u jednoj vrsti lečenja zloćudnih bolesti - radioterapiji, odnosno terapiji zračenjem. Najpoznatije je snimanje u kojem se primjenjuju rendgenski zraci, koje omogućava prikazivanje kost...

TV voditelj/ka

Osmišljavanje tema za emisije, istraživanje, biranje i kontaktiranje adekvatnih gostiju, snimanje priloga van studiija, prezentovanje. Saopštavanje vesti, vođenje dijaloga sa gostima emisije tako da ta emisija bude gledanije od konkurentskih.

Mehatroničar/ka

Mehatroničar vodi brigu o tehničkim sistemima, održava mašine i radi na novim tehničkim dostignućima. Da bi to učinio, provera kvakvalitet sistema, testira mašine na pogreške ili obnavlja električne spojeve. Kao alat koristi bušilice, lemilice kao i računarske sisteme koje može koristiti za izvođenj...

Menadžer/ka korporativnih komunikacija

Odgovornost u upravljanju takozvanim "korporativnim komunikacijama" u okviru kojih se ubrajaju i odnosi sa medijima, interne komunikacije, filantropski projekti, projekti iz oblasti korporativne društvene odgovornosti, koordinacija sa centralom kompanije, imidž i reputacija itd. Tipični radni dan po...

Marketing istraživač/ica

Marketing istraživač se bavi istraživačkim aktivnostima u cilju obezbeđivanja tačnih i pravovremenih informacija o tržištu i konkurentima za strateške i operativne odluke. Oni planiraju, postavljaju prioritete i upravljaju istraživačkim projektima u okviru ustanovljenog budžeta i zadatih rokova. Mar...

Brend menadžer/ka

Organizacija i sprovođenje kampanja i događaja za javnost, plasiranja poruka i informacija javnosti, koordinacija dizajna i produkcije idejnih rešenja, kontrola poruka, informacija i kampanja kroz sve interne i eksterne medije, saradnja sa marketinškim i medijskim kućama, kontrola marketing budžeta,...

Stomatološki/a tehničar/ka

Stomatološke sestre asistiraju stomatolozima u svakodnevnom radu. To se odnosi kako na administrativni deo posla, tako i na stručni: asistiraju pri izradi zamena i pomoćnih pomagala. To se pre svega odnosi na izradu nadogradnja za zube ili delove zuba koji nedostaju i na izradu pomagala za ispravlja...

Mašinski/a inženjer/ka procesne tehnike

Projektovanje i razvoj procesa složenih postrojenja procesne i druge industrije, konstruisanje mašina, uređaja i aparata procesne tehnike, priprema i vođenje proizvodnje, priprema i vođenje montaže opreme i industrijskih postrojenja, održavanje tehničkih sistema, laboratorijska merenja, ispitivanje...