Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Inženjer/ka za preradu drveta

Inženjeri/ke za preradu drveta upravljaju tehnološkim procesima u drvnoj industriji i u proizvodnji papira i celuloze. Osim toga, neki od njih učestvuju i u upravljanju fabrikama kao menadžeri, zatim mogu raditi u nabavci materijala, prodaji i marketingu u kompanijama u kojima rade. Ipak, njihovi os...

Pejzažni/a arhitekta/ica (inženjer/ka urbanizma)

Radi u timovima za planiranje sistema otvorenih prostora, rekreativnih i turističkih područja i zaštite prirode. Radi samostalno ili timski na projektovanju vrtova, otvorenih prostora zelenila i rekreacij, parkova, vrtno-parkovskih objekata i opreme. Organizuje proizvodnju sadnica ukrasnog drveća, ž...

Demograf / demografkinja

Demografi prikupljaju i obrađuju podatke o stanovništvu i utvrđuju međusobne odnose kretanja i različitih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i ekonomskim pojavama. Oni prikupljaju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (demogeografija) i o različitim obeležjima populacije nekog pod...

Geograf / geografkinja

Geografi se bave proučavanjem geografske strukture Zemlje, naseljenošću i strukturom stanovništva pojedinih krajeva, različitim pojavama u prirodi i njihovim uticajem na čoveka. Oni takođe osmišljavaju načine iskorišćavanja prirodnih resursa, koji su najkorisniji za čoveka i najmanje štetni za priro...

Inženjer/ka zaštite životne sredine

Inženjeri/ke zaštite životne sredine rade na poboljšanju recikliranja, odlaganja otpada, javnog zdravlja i kontrole zagađenja vode i vazduha. Oblast obuhvata niz različitih disciplina, uključujući matematiku, hemiju, ekologiju, geologiju, hidrologiju, mikrobiologiju, ekonomiju i zaštitu životne sred...

Likovni/grafički umetnik/ica

Likovni umetnici izražavaju svoje misli i osećaje gotovo neograničenim brojem postupaka i materijala. Koriste se uljem, vodenim bojama, voštanim bojama, olovkama, glinom, drvetom ili bilo kojim drugim sredstvom, uključujući računare, da stvore realističnu ili apstraktnu sliku stvari, ljudi, prirode...

Književni/a kritičar/ka

Književni kritičar analizira, proučava i ocenjuje savremena dela, ali i analizira nove pojave i faktore fikcije. Književni kritičar može pisati razne članke i kritike, predavati u visokom obrazovanju, a takođe može govoriti na radiju ili televiziji. Filolozi koji odluče da se bave istraživačkom d...

Informatičar/ka

Informatičari mogu obavljati različite zadatke. Jedan od zadataka informatičara je da prilagođava sistem hardvera i softvera potrebama poduzeća u kojem radi. U tom slučaju, potrebno je detaljno analizirati zahteve korisnika vezane uz upotrebu računara i u skladu s količinom i vrstama podataka odluči...

Ekolog / ekološkinja

Ekolog je osposobljen za naučno-istraživački rad na terenu i u laboratoriji, a može raditi u različitim delatnostima: građevinarstvu, industriji, prometu, urbanizmu, prostornom planiranju, energetici. Ekolog istražuje pojave u okolišu, ocenjuje uticaje na okoliš i s tim povezane rizike, utvrđuje sta...

Biolog / biološkinja

Biolozi proučavaju žive organizme i njihove odnose s okolinom. Polazeći od jedinke kao celine i ćelije kao osnovne jedinice života, biolozi u saradnji s drugim naučnicima otkrivaju fizičko-hemijske zakonitosti i molekularnu osnovu života. Znanja na molekularnom nivou nastoje da objasne složenije cel...

Fizičar/ka

Fizičar se bavi proučavanjem prirodnih zakona, strukture i svojstava materije, fenomena stvaranja i prenosa energije itd. Planira i sprovodi naučna istraživanja, eksperimente i merenja. Postavlja hipoteze o objektu merenja, koje proverava uz pomoć matematičkih alata i računara. U radu se koriste la...

Matematičar/ka

Matematičari/ke se, u najširem smislu, bave zakonitostima i načelima odnosa među veličinama i prostornim oblicima. Svoja znanja, takođe, primenjuju u rešavanju praktičnih problema unutar različitih područja ljudske delatnosti. Poslovi matematičara mogu se svrstati u dve široke kategorije: teorijska...

Filolog / filološkinja

Filolozi su stručnjaci u području kulture jezika i pismenosti. Oni su, u najširem smislu reči, stručnjaci koji proučavaju jezik i književnost jednog naroda, a preko njih i celokupnu njegovu kulturu. Neki od njih mogu biti nastavnici jezika u osnovnim i srednjim školama – bilo da predaju maternji je...

Hemičar/ka

Hemičari, odnosno inženjeri hemije, bave se istraživačkim radom i primenom prikupljenih činjenica i spoznaja o hemijskim sastavima. Hemičari su razvili izvanredno velik broj novih proizvoda, kao što su sintetička vlakna, boje, lekovi, elektroničke komponente i slično, kao i procese koji štede energi...

Inspektor/ka

Inspektori/ke nadziru rad različitih tela državne uprave, javnih preduzeća... Upravljanje državom podrazumeva donošenje zakona i propisa, sprovođenje tih zakona i propisa i nadzor sprovođenja istih zakona i propisa. Ta tri zadatka obavljaju tela državne uprave – ministarstva i druga državna tela. Sv...

Dizajner/ka

Dizajneri osmišljavaju, izrađuju i uređuju čovekovu okolinu, kako bi predmeti u njoj bili što funkcionalniji i lepši. Oni su zaslužni za izgled vozova, automobila, kompjutera, nameštaja, različitih ambalaža, knjiga, časopisa, plakata, odeće. Prema onome što oblikuju, uslovno ih možemo podeliti na in...

Glumac/ica

Glumac tumači dramske uloge. Nakon što pročita scenario, odlučuje kako će igrati svoju ulogu. O svojim idejama razgovara sa rediteljem i dogovara se kako tumačiti određeni lik. U glumi se koriste izrazi lica, izrazi govora i pokreti tela, a neke uloge zahtevaju od glumca da peva ili igra. Kako bi š...

Akademski/a slikar/ka

Slikar je osoba koja se bavi umetnošću samostalno i/ili u timu i stvara umetnička dela. Umetničkom delatnošću, slikar istražuje, razvija i analizira svoj lični autorski stil i izraz, dovodeći ga u kontekst sa savremenim umetničkim tendencijama i istorijskim umetničkim dostignućima. Posao slikara...

Pilot/kinja

Piloti su dobro uvežbani profesionalci koji upravljaju avionima i helikopterima kako bi prevezli putnike, robu, poštu, unesrećene, gasili požare, prašili useve ili pomagali u pronalaženju kriminalaca. U zavisnosti od toga u kojoj delatnosti piloti rade, oni mogu biti odgovorni za prevoz civila, odno...

Meteorolog / meteorološkinja

Meteorolozi/ meteorološkinje primenjuju znanja fizike na zbivanja u gasovitom, tekućem i čvrstom delu Zemlje. Posmatraju i proučavaju prirodne pojave, pomno planiraju, organizuju i sprovode terenska merenja i naučnim metodama analiziraju i tumače dobijene rezultate. Istražuju fizička svojstva Zemlji...