Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Strukovni/a sanitarno-ekološki/a inženjer/ka

Sanitarni tehničari rade na otkrivanju zagađenja, zračenja, buke i drugih faktora okruženja koji narušavaju zdravlje. Predlažu i sprovode odgovarajuće mere kako bi se očuvalo zdravlje ljudi. Predmet njihove analize je sve što čoveka okružuje i sve što on koristi: voda, zemljište, vazduh, hrana, stam...

Inženjer/ka arhitekture

Razrada predmetnog projekta, komunikacija sa nadležnim institucijama, odlazak na konsultacije sa investitorima i nadležnim institucijama.

Menadžer/ka bankarske filijale

Kontrola protoka finansijskih sredstava između centralne filijale i filijale na lokalu, kao i između klijenata (fizičkih i pravnih lica) i banke.

Komunikolog / komunikološkinja

Podrazumeva primenu različitih alata u kreiranju komunikacije – izgovorena i pisana reč, fotografija, video zapis, muzika, scenski pokret. Reč je o primeni različitih "alata" koji mogu poslužiti kao kanal putem kojeg će poruka stići do svog cilja. Poslovi obuhvataju i analizu medijske scene i medijs...

Finansijski/a analitičar/ka

Proučavanje tržišta hartija od vrednosti i njihovo kretanje, proučavanje konkurencije na tržištu i davanje saveta i preporuka za kupovinu ili prodaju.

Građevinski/a projektant/kinja

Organizacija poslova izgradnje objekata, pribavljanje dozvola i olakšavanje procesa gradnje kako ne bi došlo do zastoja.

Projektant/kinja mašinstva

Projektovanje mašina i alata i organizacija njihove proizvodnje. Oblikovanje proizvoda ili proizvodnog procesa uzimajući u obzir rapoložive sirovine i dostupnu tehnoogiju proizvodnje, vrstu ulaznog materijala i tehnologiju prerade. Tokom projektovanja koriste statističku i dinamičku analizu mehaničk...

Menadžer/ka proizvoda

upravljanje svim aktivnostima vezanim za naš proizvod, što podrazumeva organizovanje, koordiniranje, nadgledanje i izvršavanje radnih zadataka. Praćenje svih promena na tržištu i prilagođavanje proizvoda željama potrošača. ,

Turistički/a vodič/ilja

Predvođenje jedne grupe turista na određenoj turističkoj lokaciji, davanje svih informacija o lokalitetima koji se obilaze, pružanje objašnjenja i informacija turistima za lakše snalaženje itd.

Defektolog / defektološkinja

Proučavanje i osposobljavanje za život osoba sa teškoćama u telesnom i psihičkom razvoju; pružanje saveta roditeljima i drugim starateljima dece sa poremećajima u ponašanju i rad sa tom decom itd.

Medicinska sestra / Medicinski tehničar

Promatranje simptoma bolesti kod pacijenata, ublažavanje i rešavanje njihovih problema tokom lečenja. Medicinska sestra/tehničar učestvuje i u izvođenju dijagnostičkih postupaka, a samostalno ili u sastavu tima sprovodi terapiju i negu bolesnika. Sestre mogu raditi s doktorima u raznim ordinacija...

Advokatski/a pripravnik/ica

Posmatranje i učenje od mentora, proučavanje zakona koji su relevantni za određeni predmet, ponekad i prisustvovanje suđenjima.

Doktor/ka medicine

Lekari se bave unapređenjem zdravlja, sprečavanjem bolesti, otkrivanjem bolesti, lečenjem bolesnika i medicinskom rehabilitacijom. Tokom studija i pripravničkog staža osposobljavaju se za rad na nivou primarne zdravstvene zaštite, odnosno za područje opšte medicine. Njihov posao uključuje dijagnosti...

Portfolio menadžer/ka

Upravljanje imovinom fonda, odnosno hartijama od vrednosti u ime i za račun drugih lica. Sredstva koja građani ulože se investiraju u hartije od vrednosti sa ciljem da rizik bude minimalan a dobit maksimalna.

Analitičar/ka investicija

Ispitivanje uspešnosti i kredibiliteta tržišta i firmi, kao i ekonomije u celini i davanje analiza i preporuka klijentima kako i gde najpovoljnije investirati.

Geodeta/kinja

Izrada planova i karata zemljine površine i posmatranje geodinamičnih pojava i pomeranje zemljine kore.

Građevinski/a inženjer/ka

Građevinski inženjeri planiraju i nadziru izgradnju različitih objekata. To mogu biti objekti niskogradnje (putevi, železničke pruge, tuneli, mostovi), hidrogradnje (luke, brane, hidrocentrale, kanalizacije) i visokogradnje (stambeni i industrijski objekti). Učestvuju u svim fazama nastajanja objekt...

Arheolog / arheološkinja

Proučavanje i tumačenje pojedinih razdoblja ljudske istorije na osnovu materijalnih dokaza, istraživanje i rad na terenu ukoliko se naiđe na arheološko nalazište, kao i prezentacija rezultata rada.

Statističar/ka

Prikupljanje, analiza i obrada kvantitativnih podataka za različite vrste istraživanja, kao i njihova interpretacija. Ponekad savetovanje i nadzor pri sprovođenju istraživačkog projekta.

Inokorespodent/kinja

Vođenje prepiske sa partnerima i strankama iz zemlje ili inostranstva, vođenje dokumentacije i njihovo arhiviranje, asistencija rukodovećem osoblju.