Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Građevinski/a inženjer/ka

Građevinski inženjer je pojedinac koji svojim umećem ili veštinama upotrebljava izvorne ili prerađene proizvode iz prirode (drvo, zemlja, kamen, beton, čelik...) i planirano ih koristi za izgradnju objekata. Pored toga što planiraju, oni i nadziru izgradnju istih. Ti objekti mogu biti objekti: visok...

Arheolog / arheološkinja

Jedno od osnovnih čovekovih nastojanja jeste da sazna što više o svom poreklu, ali i da ostavi trag koji će pomoći da njegovo postojanje ostane zabeleženo i otrgnuto od zaborava. U tome mu pomaže posebna naučna disciplina koja se razvila u 18. veku pod nazivom arheologija. Arheolozi na temelju mater...

Statističar/ka

Statistika je nauka zasnovana na matematičkim principima prikupljanja, analize i prezentacije kvantitativnih informacija. Statističar primenjuje svoje stečeno matematičko i statističko znanje na predmet ispitivanja i istraživanja, na prikupljanje, obradu i analizu podataka, odnosno na interpretaciju...

Inokorespodent/kinja

Inokorespodent ima dužnost da vodi prepisku sa strankama iz inostranstva, da uredno i brzo odgovara na sva njihova pisma. Isto kao sekretarica, korespodent mora da zna stenografiju i daktilografiju. Naročito pazi na pravopis i interpukciju i trudi se da tekst bude ispisan jasnim i lepim stilom. Sast...

Mašinski/a inženjer/ka

Mašinski inženjeri projektuju mašine i alate, organizuju njihovu proizvodnju i bave se njihovim iskorišćavanjem. Stučnjaci su za pogonske motore, vozila i plovila, procesna i energetska postrojenja, nosive konstrukcije, vojnu tehniku. U radu primenjuju teorijska znanja iz prirodnih i tehničkih nauka...

Fizioterapeut/kinja

Na osnovu procene stanja pacijenta (kroz sprovođenje dijagnostičkih procedura), a u skladu sa dijagnozom i preporukama lekara i drugim relevantnim podacima, fizioterapeut planira, sprovodi i usavršava terapijski program. Pri tome koristi različite fizičke tehnike kao što su terapeutske vežbe, specij...

Stomatolog (zubar) / stomatološkinja

Stomatolog dijagnostikuje bolesti, čemu pomažu anamnestički podaci, rendgenski snimci i druge dijagnostičke procedure. Pored dijagnostikovanja bolesti, stomatolog radi na prevenciji bolesti i stomatološkom lečenju. Uklanja kamenac, leči i uklanja zubni nerv, leči kanale korena, ispunjava zube. Uz po...

Fotograf/kinja

Fotograf snima ljude na ( na fashion show-u, na proslavama, privatno na događajima većih kompanija, na koncertima i raznim drugim mestima), istorijski važne događaje, različita geografska područja i razne druge objekte. Pri tome koristi kamere, filmove, rasvetne uređaje, filtere, a zahvaljujući raz...

Producent/kinja

Producenti biraju scenarije i predstave, pribavljaju novčana sredstva, odlučuju o kvalitetu produkcije i budžetu. Producenti biraju / zapošljavaju reditelje, glavne glumce i važnije tehničko osoblje. Posreduju u kontaktima sa umetničkim osobljem, najčešće u vezi sa uslovima rada i honorarima. Produc...

Učitelj/ica

Posao učitelja je da obrazuje i vaspitava decu od navršene sedme godine do desete godine, kada prelaze na viši stepen osnovnog obrazovanja. Uloga učitelja je veoma bitna jer on predaje sve predmete u toku prve četiri godine osnovnoškolskog sistema. Osnovna uloga učitelja je da pruža informacije,...

Administrator/ka osiguranja

Administrator osiguranja se bavi, između ostalog, kompletnim administriranjem zahteva, provizija, izradom različitih analiza i izveštaja. Konkretnije, posao administratora osiguranja podrazumeva prijem šteta i administriranje zahteva za isplatu štete, obradu odštetnih zahteva, davanje naloga na ispl...

Inženjer/ka zaštite bilja

Inženjeri zaštite bilja rade kao inspektori za zaštitu bilja u poljoprivrednim apotekama i preduzećima koja obavljaju mere zaštite bilja. Inženjeri zaštite bilja ispituju metode uzgoja poljoprivrednih kultura, razvijaju postupke kako bi se poboljšao njihov kvalitet i rodnost. Pronalaze načine za sig...

Radnik/ica obezbeđenja

Radnici obezbeđenja vode računa o sigurnosti ljudi, imovine i objekata. Za ovaj posao se ne može reći da je miran i bezopasan. Radnici obezbeđenja su često naoružani kako bi sprečili ili zaustavili provalu, krađu, oštećenje imovine, kao i napad na osobu koja se štiti. Ukoliko obezbeđuju poslovne pro...

Policajac/ka

Zadaci policajca su raznovrsni, a rad veoma dinamičan. Obuhvata zaštitu života, obezbeđenje lične bezbednosti ljudi i zaštitu imovine, sprečavanje krivičnih dela, otkrivanje i hapšenje izvršilaca krivičnih dela i drugih traženih lica, nadzor i regulisanje saobraćaja na javnim putevima, učešće u uv...

Dramski/a pedagog / pedagoškinja

Neposredan dramski rad s grupama dece i mladih, vođenje dramskih i pozorišnih radionica, organizovanje i vođenje prezentacija rada, interakcije sa publikom, rad na procesu čiji je rezultat predstava, performans, interaktivni teatar... radionice, seminari stručnog usavršavanja nastavnog kadra, pozor...

Elektrotehničar/ka

Elektrotehničari mogu da rade na izradi razvojne tehnološke i operativne dokumentacije proizvoda u raznim telekomunikacionim preduzećima, elektroindustriji i elektro industriji. Uz pomoć drugih stručnjaka izrađuju šeme, prave tehničke proračune i izrađuju crteže delova elektrotehničkog uređaja, od...

Broker/ka

Broker je osoba koja vrši trgovinu hartijama od vrednosti, u svoje ime ili u ime kompanije za koju radi. Njegov zadatak je da po što boljim uslovima i za što veću vrednost plasira poverene hartije od vrednosti na berzu, od čega zavisi i njegova zarada. Brokerov osnovni zadatak je da prati kretanje p...

Dizajner/ka multimedija

Parametri dizajna su oni društveni, ljudski, tehničko-tehnološki i organizacioni činitelji koji uslovljavaju nastanak, razvoj i napredak industrijskog oblikovanja. Dva osnovna parametra dizajna su: društvenoekonomski i kulturni parametar. Ova dva parametra jedan drugog uslovljavaju. Po društveno-...

Dizajner/ka enterijera i nameštaja

Dizajn je umetničko oblikovanje predmeta za upotrebu. Dizajneri stvaraju i uređuju enterijer, nameštaj, dekoraciju i druge prateće elemente koji se integrišu u radnu i životnu sredinu ljudi, dizajniraju životnu sredinu i njenu integraciju sa eksterijerom. Akcenat je na podređivanju enterijera, nameš...

Inženjer/ka šumarstva

Diplomirani inženjeri šumarstva najčešće obavljaju sledeće poslove: gajenje šuma, uređivanje šuma, proizvodnja šumskog semena, rasadnička proizvodnja, uzgoj, negu i održavanje šumskih kultura, zaštita šuma i šumskog drveća, izgradnja i održavanje šumskih puteva, planiranje seče drveća, ttranspor...